Menu

1242 – 避免 – HSK5 – Từ điển tam ngữ 5099 từ vựng HSK 1-6

《避》字的笔顺动画演示

《避》的笔顺动画写字动画演示

《避》字的笔顺分步演示(一笔一画写汉字)

《避》的笔顺分步演示(一笔一画写字)

《免》字的笔顺动画演示

《免》的笔顺动画写字动画演示

《免》字的笔顺分步演示(一笔一画写汉字)

《免》的笔顺分步演示(一笔一画写字)


Giải nghĩa

 • Hán Việt: Xem trên sách bản cứng
 • Phát âm bồi: Xem trên sách bản cứng
 • Pinyin: Xem trên sách bản cứng
 • Phồn thể: Xem trên sách bản cứng
 • Nghĩa tiếng Anh:  Xem ở sách bản cứng
 • Nghĩa tiếng Việt:  Xem trên sách bản cứng


Ví dụ

Ví dụ 1:

 • Giản – 避免做某事
 • Phồn – 避免做某事
 • Pinyin – Bìmiǎn zuò mǒu shì
 • Bồi – Pỉ miển chua mẩu sư
 • Dịch tiếng Việt – Tránh làm gì đó
 • Dịch tiếng Anh – to avoid doing something

Ví dụ 2:

 • Giản – 她避免和陌生人说话
 • Phồn – 她避免和陌生人說話
 • Pinyin – Tā bìmiǎn hé mòshēngrén shuōhuà.
 • Bồi – Tha pi miển hứa mua sân rấn sua hoa
 • Dịch tiếng Việt – Cô ấy tránh nói chuyện với người lạ
 • Dịch tiếng Anh – She avoids talking to strangers.


Các chữ Hán đồng âm

 • Không có


Từ vựng có chứa từ này theo trình độ HSK

Danh sách từ vựng HSK1

Các sách song ngữ Trung - Việt bán chạy nhất

Content Protection by DMCA.com

Thư mục:   HSK5, HSK5 - Phần 01 (1201 - 1250)

Comments

  +  76  =  77