Menu

1275 – 踩 – HSK5 – Từ điển tam ngữ 5099 từ vựng HSK 1-6

《踩》字的笔顺动画演示

《踩》的笔顺动画写字动画演示

《踩》字的笔顺分步演示(一笔一画写汉字)

《踩》的笔顺分步演示(一笔一画写字)


Giải nghĩa

 • Hán Việt: Xem trên sách bản cứng
 • Phát âm bồi: Xem trên sách bản cứng
 • Pinyin: Xem trên sách bản cứng
 • Phồn thể: Xem trên sách bản cứng
 • Nghĩa tiếng Anh:  Xem ở sách bản cứng
 • Nghĩa tiếng Việt:  Xem trên sách bản cứng


Ví dụ

Ví dụ 1:

 • Giản -他踩了我的脚!
 • Phồn – 他踩了我的腳!
 • Pinyin – Tā cǎile wǒ de jiǎo!
 • Bồi – Tha chải lơ ủa tơ chẻo!
 • Dịch tiếng Việt – Anh ấy đã giẫm lên chân tôi!
 • Dịch tiếng Anh – He stepped on my foot!

Ví dụ 2:

 • Giản -他踩到了一颗哑雷上。
 • Phồn – 他踩到了一顆啞雷上。
 • Pinyin -Tā cǎi dàole yī kē yǎ léi shàng.
 • Bồi – Tha chải tao lơ i khưa dả lấy sang
 • Dịch tiếng Việt – Anh ấy đã chặn họng tôi
 • Dịch tiếng Anh – He stepped on a dud mine.


Các chữ Hán đồng âm

 • 彩: (bright) color; variety; applause; applaud; lottery prize;
 • 睬: to pay attention; to take notice of; to care for;
 • 采: to pick; to pluck; to collect; to select; to choose; to gather;


Từ vựng có chứa từ này theo trình độ HSK

Danh sách từ vựng HSK1

Các sách song ngữ Trung - Việt bán chạy nhất

Content Protection by DMCA.com

Thư mục:   HSK5, HSK5 – Phần 02 (1251 – 1300)

Comments

42  +    =  44