Menu

1284 – 测验 – HSK5 – Từ điển tam ngữ 5099 từ vựng HSK 1-6

《测》字的笔顺动画演示

《测》的笔顺动画写字动画演示

《测》字的笔顺分步演示(一笔一画写汉字)

《测》的笔顺分步演示(一笔一画写字)

《验》字的笔顺动画演示

《验》的笔顺动画写字动画演示

《验》字的笔顺分步演示(一笔一画写汉字)

《验》的笔顺分步演示(一笔一画写字)


Giải nghĩa

  • Hán Việt: Xem trên sách bản cứng
  • Phát âm bồi: Xem trên sách bản cứng
  • Pinyin: Xem trên sách bản cứng
  • Phồn thể: Xem trên sách bản cứng
  • Nghĩa tiếng Anh:  Xem ở sách bản cứng
  • Nghĩa tiếng Việt:  Xem trên sách bản cứng


Ví dụ

Ví dụ 1:

  • Giản -你们在这个照片里看到的一切都是活生生的微生物。
  • Phồn -你們在這個照片裡看到的一切都是活生生的微生物。
  • Pinyin -Nǐmen zài zhège zhàopiàn lǐ kàn dào de yīqiè dōu shì huóshēngshēng de wéishēngwù.
  • Bồi – Nỉ mân chai chưa cưa chao piên lỉ khan tao tơ i chia tâu sư húa sâng sâng tơ uấy sâng u
  • Dịch tiếng Việt – Tất cả những gì bạn nhìn thấy trong bức ảnh này là một vi sinh vật sống.
  • Dịch tiếng Anh – Everything you see in this picture is a living organism.

Ví dụ 2:

  • Giản – 你们俩是在树林里分开的吗?
  • Phồn -你們倆是在樹林里分開的嗎?
  • Pinyin -Nǐmen liǎ shì zài shùlín lǐ fēnkāi de ma?
  • Bồi – Nỉ mân lỉa sư chai su lín lỉ phân khai tơ ma?
  • Dịch tiếng Việt – Có phải hai bạn đã tách nhau ra lúc ở trong rừng không?
  • Dịch tiếng Anh – Did the two of you split up in the woods?


Các chữ Hán đồng âm

  • Không có


Từ vựng có chứa từ này theo trình độ HSK

Danh sách từ vựng HSK1

Các sách song ngữ Trung - Việt bán chạy nhất

Content Protection by DMCA.com

Thư mục:   HSK5, HSK5 – Phần 02 (1251 – 1300)

Comments

1  +  9  =