Menu

1305 – 趁 – HSK5 – Từ điển tam ngữ 5099 từ vựng HSK 1-6

《趁》字的笔顺动画演示

《趁》的笔顺动画写字动画演示

《趁》字的笔顺分步演示(一笔一画写汉字)

《趁》的笔顺分步演示(一笔一画写字)


Giải nghĩa

 • Hán Việt: Xem trên sách bản cứng
 • Phát âm bồi: Xem trên sách bản cứng
 • Pinyin: Xem trên sách bản cứng
 • Phồn thể: Xem trên sách bản cứng
 • Nghĩa tiếng Anh:  Xem ở sách bản cứng
 • Nghĩa tiếng Việt:  Xem trên sách bản cứng


Ví dụ

Ví dụ 1:

 • Giản – 趁情况顺利时
 • Phồn – 趁情況順利時
 • Pinyin – Chèn qíngkuàng shùnlì shí
 • Bồi – Chân chính khoang suân li sứ
 • Dịch tiếng Việt – Trong khi mọi thứ đang diễn ra tốt đẹp
 • Dịch tiếng Anh – while the going is good

Ví dụ 2:

 • Giản – 趁这个机会我讲几句话
 • Phồn – 趁這個機會我講幾句話
 • Pinyin – Chèn zhège jīhuì wǒ jiǎng jǐ jù huà
 • Bồi – Chân chưa cưa chi huây ủa chéng chỉ chuy hoa
 • Dịch tiếng Việt – Tôi muốn nhân cơ hội này để nói vài lời
 • Dịch tiếng Anh – I would like to take this opportunity to say a few words.


Các chữ Hán đồng âm

 • 儭: to assist; to give alms;
 • 榇: Sterculia plantanifolia; coffin;
 • 疢: (disease);
 • 衬: (of garments) against the skin; to line; lining; to contrast with; to assist financially;
 • 谶: prophecy; omen;
 • 龀: to replace the milk teeth;


Từ vựng có chứa từ này theo trình độ HSK

Danh sách từ vựng HSK1

Các sách song ngữ Trung - Việt bán chạy nhất

Content Protection by DMCA.com

Thư mục:   HSK5, HSK5 – Phần 03 (1301 – 1350)

Comments

72  +    =  73