Menu

1312 – 成立 – HSK5 – Từ điển tam ngữ 5099 từ vựng HSK 1-6

《成》字的笔顺动画演示

《成》的笔顺动画写字动画演示

《成》字的笔顺分步演示(一笔一画写汉字)

《成》的笔顺分步演示(一笔一画写字)

《立》字的笔顺动画演示

《立》的笔顺动画写字动画演示

《立》字的笔顺分步演示(一笔一画写汉字)

《立》的笔顺分步演示(一笔一画写字)


Giải nghĩa

 • Hán Việt: Xem trên sách bản cứng
 • Phát âm bồi: Xem trên sách bản cứng
 • Pinyin: Xem trên sách bản cứng
 • Phồn thể: Xem trên sách bản cứng
 • Nghĩa tiếng Anh:  Xem ở sách bản cứng
 • Nghĩa tiếng Việt:  Xem trên sách bản cứng


Ví dụ

Ví dụ 1:

 • Giản – 一所新学校成立了
 • Phồn – 一所新學校成立了
 • Pinyin – Yī suǒ xīn xuéxiào chénglìle
 • Bồi – I sủa xin xuế xeo chấng li lơ
 • Dịch tiếng Việt – Một trường học mới đã được thành lập
 • Dịch tiếng Anh – A new school has been established.

Ví dụ 2:

 • Giản – 他们成立了一个委员会
 • Phồn – 他們成立了一個委員會
 • Pinyin – Tāmen chénglìle yīgè wěiyuánhuì
 • Bồi – Tha mân chấng lì lơ i cưa uẩy doán huây
 • Dịch tiếng Việt – Họ đã thành lập một ủy ban
 • Dịch tiếng Anh – They set up a committee.


Các chữ Hán đồng âm

 • Không có


Từ vựng có chứa từ này theo trình độ HSK

Danh sách từ vựng HSK1

Các sách song ngữ Trung - Việt bán chạy nhất

Content Protection by DMCA.com

Thư mục:   HSK5, HSK5 – Phần 03 (1301 – 1350)

Comments

  +  71  =  74