Menu

1315 – 成语 – HSK5 – Từ điển tam ngữ 5099 từ vựng HSK 1-6

《成》字的笔顺动画演示

《成》的笔顺动画写字动画演示

《成》字的笔顺分步演示(一笔一画写汉字)

《成》的笔顺分步演示(一笔一画写字)

《语》字的笔顺动画演示

《语》的笔顺动画写字动画演示

《语》字的笔顺分步演示(一笔一画写汉字)

《语》的笔顺分步演示(一笔一画写字)


Giải nghĩa

 • Hán Việt: Xem trên sách bản cứng
 • Phát âm bồi: Xem trên sách bản cứng
 • Pinyin: Xem trên sách bản cứng
 • Phồn thể: Xem trên sách bản cứng
 • Nghĩa tiếng Anh:  Xem ở sách bản cứng
 • Nghĩa tiếng Việt:  Xem trên sách bản cứng


Ví dụ

Ví dụ 1:

 • Giản – 很多成语来源于历史故事
 • Phồn – 很多成語來源於歷史故事
 • Pinyin – Hěnduō chéngyǔ láiyuán yú lìshǐ gùshì
 • Bồi – Haane tua chấng dủy lái doán dúy li sử cu sư
 • Dịch tiếng Việt – Nhiều thành ngữ bắt nguồn từ những câu chuyện lịch sử
 • Dịch tiếng Anh – Many Chinese idioms originate from historical stories.

Ví dụ 2:

 • Giản – 有的时候,误用成语是会贻笑大方的
 • Phồn – 有的時候,誤用成語是會貽笑大方的
 • Pinyin – Yǒu de shíhòu, wù yòng chéngyǔ shì huì yíxiàodàfāng de
 • Bồi – Dẩu tơ sư hâu, u dung chẩng dủy sư huây í xeo ta phang tơ
 • Dịch tiếng Việt – Đôi khi lạm dụng thành ngữ đúng cách có thể giúp bạn cười.
 • Dịch tiếng Anh – You can make yourself a laughing stock by using idioms in a incorrect way.


Các chữ Hán đồng âm

 • Không có


Từ vựng có chứa từ này theo trình độ HSK

Danh sách từ vựng HSK1

Các sách song ngữ Trung - Việt bán chạy nhất

Content Protection by DMCA.com

Thư mục:   HSK5, HSK5 – Phần 03 (1301 – 1350)

Comments

3  +  2  =