Menu

1330 – 充分 – HSK5 – Từ điển tam ngữ 5099 từ vựng HSK 1-6

《充》字的笔顺动画演示

《充》的笔顺动画写字动画演示

《充》字的笔顺分步演示(一笔一画写汉字)

《充》的笔顺分步演示(一笔一画写字)

《分》字的笔顺动画演示

《分》的笔顺动画写字动画演示

《分》字的笔顺分步演示(一笔一画写汉字)

《分》的笔顺分步演示(一笔一画写字)


Giải nghĩa

 • Hán Việt: Xem trên sách bản cứng
 • Phát âm bồi: Xem trên sách bản cứng
 • Pinyin: Xem trên sách bản cứng
 • Phồn thể: Xem trên sách bản cứng
 • Nghĩa tiếng Anh:  Xem ở sách bản cứng
 • Nghĩa tiếng Việt:  Xem trên sách bản cứng


Ví dụ

Ví dụ 1:

 • Giản – 装备充分的
 • Phồn – 裝備充分的
 • Pinyin – Zhuāngbèi chōngfèn de
 • Bồi – Choan pây chung phân tơ
 • Dịch tiếng Việt – được trang bị tốt
 • Dịch tiếng Anh – to be well equipped

Ví dụ 2:

 • Giản – 他没有做充分准备
 • Phồn – 他沒有做充分準備
 • Pinyin – Tā méiyǒu zuò chōngfèn zhǔnbèi
 • Bồi – Tha mấy dẩu chua chung phân chuẩn pây
 • Dịch tiếng Việt – Anh ấy đã không chuẩn bị đầy đủ
 • Dịch tiếng Anh – He was insufficiently prepared.


Các chữ Hán đồng âm

 • Không có


Từ vựng có chứa từ này theo trình độ HSK

Danh sách từ vựng HSK1

Các sách song ngữ Trung - Việt bán chạy nhất

Content Protection by DMCA.com

Thư mục:   HSK5, HSK5 – Phần 03 (1301 – 1350)

Comments

18  +    =  23