Menu

1341 – 出色 – HSK5 – Từ điển tam ngữ 5099 từ vựng HSK 1-6

《出》字的笔顺动画演示

《出》的笔顺动画写字动画演示

《出》字的笔顺分步演示(一笔一画写汉字)

《出》的笔顺分步演示(一笔一画写字)的笔顺动画演示
《色》的笔顺动画写字动画演示

《色》字的笔顺分步演示(一笔一画写汉字)

《色》的笔顺分步演示(一笔一画写字)


Giải nghĩa

 • Hán Việt: Xem trên sách bản cứng
 • Phát âm bồi: Xem trên sách bản cứng
 • Pinyin: Xem trên sách bản cứng
 • Phồn thể: Xem trên sách bản cứng
 • Nghĩa tiếng Anh:  Xem ở sách bản cứng
 • Nghĩa tiếng Việt:  Xem trên sách bản cứng


Ví dụ

Ví dụ 1:

 • Giản – 他是个出色的父亲
 • Phồn – 他是個出色的父親
 • Pinyin – Tā shìgè chūsè de fùqīn
 • Bồi – Tha sư cưa chu sưa tơ phu chin
 • Dịch tiếng Việt – Ông ấy là một người cha tuyệt vời
 • Dịch tiếng Anh – He’s a wonderful father.

Ví dụ 2:

 • Giản – 许多人认为他工作出色
 • Phồn – 許多人認為他工作出色
 • Pinyin – Xǔduō rén rènwéi tā gōngzuò chūsè
 • Bồi – Xủy tua rấn rân uấy tha cung chua chhu sưa
 • Dịch tiếng Việt – Nhiều người nghĩ anh ấy đã làm việc tốt
 • Dịch tiếng Anh – Many people have called his work magnificent.


Các chữ Hán đồng âm

 • Không có


Từ vựng có chứa từ này theo trình độ HSK

Danh sách từ vựng HSK1

Các sách song ngữ Trung - Việt bán chạy nhất

Content Protection by DMCA.com

Thư mục:   HSK5, HSK5 – Phần 03 (1301 – 1350)

Comments

15  +    =  17