Menu

1376 – 打交道 – HSK5 – Từ điển tam ngữ 5099 từ vựng HSK 1-6

《打》字的笔顺动画演示

《打》的笔顺动画写字动画演示

《打》字的笔顺分步演示(一笔一画写汉字)

《打》的笔顺分步演示(一笔一画写字)

《交》字的笔顺动画演示

《交》的笔顺动画写字动画演示

《交》字的笔顺分步演示(一笔一画写汉字)

《交》的笔顺分步演示(一笔一画写字)

《道》字的笔顺动画演示

《道》的笔顺动画写字动画演示

《道》字的笔顺分步演示(一笔一画写汉字)

《道》的笔顺分步演示(一笔一画写字)


Giải nghĩa

 • Hán Việt: Xem trên sách bản cứng
 • Phát âm bồi: Xem trên sách bản cứng
 • Pinyin: Xem trên sách bản cứng
 • Phồn thể: Xem trên sách bản cứng
 • Nghĩa tiếng Anh:  Xem ở sách bản cứng
 • Nghĩa tiếng Việt:  Xem trên sách bản cứng


Ví dụ

Ví dụ 1:

 • Giản – 擅长与人/ 数字打交道
 • Phồn – 擅長與人/ 數字打交道
 • Pinyin – Shàncháng yǔ rén/ shùzì dǎjiāodào
 • Bồi – San cháng dủy rấn/ su chư ả cheo tao
 • Dịch tiếng Việt – Giỏi giao tiếp với người khác / số liệu
 • Dịch tiếng Anh – to be good with people/ with figures

Ví dụ 2:

 • Giản – 我再也不和他打交道了
 • Phồn – 我再也不和他打交道了
 • Pinyin – Wǒ zài yě bù hé tā dǎjiāodàole
 • Bồi – Ủa chai dể pu hứa tha tả cheo tao lơ
 • Dịch tiếng Việt – Tôi không thỏa thuận với anh ta nữa
 • Dịch tiếng Anh – I don’t want to have to deal with him any more.


Các chữ Hán đồng âm

 • Không có


Từ vựng có chứa từ này theo trình độ HSK

Danh sách từ vựng HSK1

 

Các sách song ngữ Trung - Việt bán chạy nhất

Content Protection by DMCA.com

Thư mục:   HSK5, HSK5 – Phần 04 (1351 – 1400)

Comments

76  +    =  81