Menu

1543 – 古代 – HSK5 – Từ điển tam ngữ 5099 từ vựng HSK 1-6

《古》字的笔顺动画演示

《古》的笔顺动画写字动画演示

《古》字的笔顺分步演示(一笔一画写汉字)

《古》的笔顺分步演示(一笔一画写字)

《代》字的笔顺动画演示

《代》的笔顺动画写字动画演示

《代》字的笔顺分步演示(一笔一画写汉字)

《代》的笔顺分步演示(一笔一画写字)

《代》字的基本信息


Giải nghĩa

 • Hán Việt: Xem trên sách bản cứng
 • Phát âm bồi: Xem trên sách bản cứng
 • Pinyin: Xem trên sách bản cứng
 • Phồn thể: Xem trên sách bản cứng
 • Nghĩa tiếng Anh:  Xem ở sách bản cứng
 • Nghĩa tiếng Việt:  Xem trên sách bản cứng


Ví dụ

Ví dụ 1:

 • Giản – 大辟是古代砍头的刑罚- Nghe ví dụ
 • Phồn – 大辟是古代砍頭的刑罰
 • Pinyin – Dàpì shì gǔdài kǎn tóu de xíngfá
 • Bồi – Ta pi sư củ tai khản thấy tơ xính phá
 • Dịch tiếng Việt – Dapi ( án từ hình) là hình phạt chém đầu trong thời cổ đại
 • Dịch tiếng Anh – Dapi meant”capital punishment” in ancient China.

Ví dụ 2:

 • Giản – 他如饥似渴地学习古代汉语- Nghe ví dụ
 • Phồn – 他如飢似渴地學習古代漢語
 • Pinyin – Tā rújīsìkě dì xuéxí gǔdài hànyǔ
 • Bồi – Tha rú chi sư khửa xuế xí củ tai han dủy
 • Dịch tiếng Việt – Anh ta háo hức học tiếng Trung Quốc cổ đại.
 • Dịch tiếng Anh – He threw himself eagerly into the study of classical Chinese.


Các chữ Hán đồng âm

 • Không có


Từ vựng có chứa từ này theo trình độ HSK

Danh sách từ vựng HSK1

 

Các sách song ngữ Trung - Việt bán chạy nhất

Thư mục:   HSK5, HSK5 – Phần 07 (1501 – 1550)

Comments