Menu

1980 – 人口 – HSK5 – Từ điển tam ngữ 5099 từ vựng HSK 1-6

《人》字的笔顺动画演示

《人》的笔顺动画写字动画演示

《人》字的笔顺分步演示(一笔一画写汉字)

《人》的笔顺分步演示(一笔一画写字)

《口》字的笔顺动画演示

《口》的笔顺动画写字动画演示

《口》字的笔顺分步演示(一笔一画写汉字)

《口》的笔顺分步演示(一笔一画写字)


Giải nghĩa

 • Hán Việt: Xem trên sách bản cứng
 • Phát âm bồi: Xem trên sách bản cứng
 • Pinyin: Xem trên sách bản cứng
 • Phồn thể: Xem trên sách bản cứng
 • Nghĩa tiếng Anh:  Xem trên sách bản cứng
 • Nghĩa tiếng Việt:  Xem trên sách bản cứng


Ví dụ

Ví dụ 1:

 • Giản – 三分之一的人口
 • Phồn – 三分之一的人口
 • Pinyin – Sān fēn zhī yī de rénkǒu
 • Bồi – San phân chư i tơ rấn khẩu
 • Dịch tiếng Việt – Một phần ba dân số
 • Dịch tiếng Anh – a third of the population

Ví dụ 2:

 • Giản – 失业人口在增加
 • Phồn – 失業人口在增加
 • Pinyin – Shīyè rénkǒu zài zēngjiā
 • Bồi – Sư dâ rấn khẩu chai châng cha
 • Dịch tiếng Việt – Dân số thất nghiệp ngày càng tăng
 • Dịch tiếng Anh – Unemployment is rising.


Các chữ Hán đồng âm

 • Không có


Từ vựng có chứa từ này theo trình độ HSK

Danh sách từ vựng HSK1

 

Các sách song ngữ Trung - Việt bán chạy nhất

Content Protection by DMCA.com

Thư mục:   HSK5, HSK5 – Phần 16 (1951 – 2000)

Comments

5  +  1  =