Menu

2045 – 实践 – HSK5 – Từ điển HSK 1-6 Hiện đại

《实》字的笔顺动画演示

《实》的笔顺动画写字动画演示

《实》字的笔顺分步演示(一笔一画写汉字)

《实》的笔顺分步演示(一笔一画写字)

《践》字的笔顺动画演示

《践》的笔顺动画写字动画演示

《践》字的笔顺分步演示(一笔一画写汉字)

《践》的笔顺分步演示(一笔一画写字)


Giải nghĩa

 • Hán Việt: Xem trên sách bản cứng
 • Phát âm bồi: Xem trên sách bản cứng
 • Pinyin: Xem trên sách bản cứng
 • Phồn thể: Xem trên sách bản cứng
 • Nghĩa tiếng Anh:  Xem trên sách bản cứng
 • Nghĩa tiếng Việt:  Xem trên sách bản cứng


Ví dụ

Ví dụ 1:

 • Giản – 理论往往和实践不符 – Nghe ví dụ
 • Phồn – 理論往往和實踐不符
 • Pinyin – Lǐlùn wǎngwǎng hé shíjiàn bùfú
 • Bồi – Updating
 • Dịch tiếng Việt – Updating
 • Dịch tiếng Anh – Theories frequently do not accord with practice.

Ví dụ 2:

 • Giản – 知识和才能来源于实践 – Nghe ví dụ
 • Phồn – 知識和才能來源於實踐
 • Pinyin – Zhīshì hé cáinéng láiyuán yú shíjiàn
 • Bồi – Updating
 • Dịch tiếng Việt – Updating
 • Dịch tiếng Anh – Knowledge and talent come from practice.


Các chữ Hán đồng âm

 • Updating


Từ vựng có chứa từ này theo trình độ HSK

Danh sách từ vựng HSK1

 

Các sách song ngữ Trung - Việt bán chạy nhất

Thư mục:   HSK5, HSK5 – Phần 17 (2001 – 2050)

Comments