Menu

2068 – 收据 – HSK5 – Từ điển tam ngữ 5099 từ vựng HSK 1-6

《收》字的笔顺动画演示

《收》的笔顺动画写字动画演示

《收》字的笔顺分步演示(一笔一画写汉字)

《收》的笔顺分步演示(一笔一画写字)

《据》字的笔顺动画演示

《据》的笔顺动画写字动画演示

《据》字的笔顺分步演示(一笔一画写汉字)

《据》的笔顺分步演示(一笔一画写字)


Giải nghĩa

 • Hán Việt: Xem trên sách bản cứng
 • Phát âm bồi: Xem trên sách bản cứng
 • Pinyin: Xem trên sách bản cứng
 • Phồn thể: Xem trên sách bản cứng
 • Nghĩa tiếng Anh:  Xem trên sách bản cứng
 • Nghĩa tiếng Việt:  Xem trên sách bản cứng


Ví dụ

Ví dụ 1:

 • Giản – 信用卡收据
 • Phồn – 信用卡收據
 • Pinyin – Xìnyòngkǎ shōujù
 • Bồi – Xin dung khả sâu chuy
 • Dịch tiếng Việt – Biên lai thẻ tín dụng
 • Dịch tiếng Anh – sales ledger.

Ví dụ 2:

 • Giản – 保险费收据
 • Phồn – 保險費收據
 • Pinyin – Bǎoxiǎn fèi shōujù
 • Bồi – Páo xiển phây sâu chuy
 • Dịch tiếng Việt – Biên lai bảo hiểm
 • Dịch tiếng Anh – receipt premium.


Các chữ Hán đồng âm

 • Không có


Từ vựng có chứa từ này theo trình độ HSK

Danh sách từ vựng HSK1

 

Các sách song ngữ Trung - Việt bán chạy nhất

Content Protection by DMCA.com

Thư mục:   HSK5, HSK5 – Phần 18 (2051 – 2100)

Comments

2  +  2  =