Menu

2069 – 手工 – HSK5 – Từ điển tam ngữ 5099 từ vựng HSK 1-6

《手》字的笔顺动画演示

《手》的笔顺动画写字动画演示

《手》字的笔顺分步演示(一笔一画写汉字)

《手》的笔顺分步演示(一笔一画写字)

《工》字的笔顺动画演示

《工》的笔顺动画写字动画演示

《工》字的笔顺分步演示(一笔一画写汉字)

《工》的笔顺分步演示(一笔一画写字)


Giải nghĩa

 • Hán Việt: Xem trên sách bản cứng
 • Phát âm bồi: Xem trên sách bản cứng
 • Pinyin: Xem trên sách bản cứng
 • Phồn thể: Xem trên sách bản cứng
 • Nghĩa tiếng Anh:  Xem trên sách bản cứng
 • Nghĩa tiếng Việt:  Xem trên sách bản cứng


Ví dụ

Ví dụ 1:

 • Giản – 手工修剪树枝
 • Phồn – 手工修剪樹枝
 • Pinyin – Shǒugōng xiūjiǎn shùzhī
 • Bồi – Sẩu cung xiêu chiển su chư
 • Dịch tiếng Việt – Cắt tỉa cành bằng tay
 • Dịch tiếng Anh – The branches were dressed by hand.

Ví dụ 2:

 • Giản – 这个包全凭手工
 • Phồn – 這個包全憑手工
 • Pinyin – Zhège bāo quán píng shǒugōng
 • Bồi – Chưa cơ pao choán pính sẩu cung
 • Dịch tiếng Việt – Túi này là thủ công
 • Dịch tiếng Anh – The bag is completely hand-made.


Các chữ Hán đồng âm

 • Không có


Từ vựng có chứa từ này theo trình độ HSK

Danh sách từ vựng HSK1

 

Các sách song ngữ Trung - Việt bán chạy nhất

Content Protection by DMCA.com

Thư mục:   HSK5, HSK5 – Phần 18 (2051 – 2100)

Comments

  +  30  =  39