Menu

2142 – 痛苦 – HSK5 – Từ điển tam ngữ 5099 từ vựng HSK 1-6

《痛》字的笔顺动画演示

《痛》的笔顺动画写字动画演示

《痛》字的笔顺分步演示(一笔一画写汉字)

《痛》的笔顺分步演示(一笔一画写字)

《苦》字的笔顺动画演示

《苦》的笔顺动画写字动画演示

《苦》字的笔顺分步演示(一笔一画写汉字)

《苦》的笔顺分步演示(一笔一画写字)


Giải nghĩa

 • Hán Việt: Xem trên sách bản cứng
 • Phát âm bồi: Xem trên sách bản cứng
 • Pinyin: Xem trên sách bản cứng
 • Phồn thể: Xem trên sách bản cứng
 • Nghĩa tiếng Anh:  Xem trên sách bản cứng
 • Nghĩa tiếng Việt:  Xem trên sách bản cứng


Ví dụ

Ví dụ 1:

 • Giản – 在极度痛苦中
 • Phồn – 在極度痛苦中
 • Pinyin – Zài jídù tòngkǔ zhōng
 • Bồi – Chai chí tu thung khủ chung
 • Dịch tiếng Việt – Trong nỗi đau tột cùng
 • Dịch tiếng Anh – to be in agony

Ví dụ 2:

 • Giản – 西蒙痛苦地尖叫
 • Phồn – 西蒙痛苦地尖叫
 • Pinyin – Xīméng tòngkǔ de jiān jiào
 • Bồi – Xi mấng thung khủ tơ chiên cheo
 • Dịch tiếng Việt – Simon hét lên đau đớn.
 • Dịch tiếng Anh – Simon cried out in pain.


Các chữ Hán đồng âm

 • Không có


Từ vựng có chứa từ này theo trình độ HSK

Danh sách từ vựng HSK1

 

Các sách song ngữ Trung - Việt bán chạy nhất

Content Protection by DMCA.com

Thư mục:   HSK5, HSK5 – Phần 19 (2101 – 2150)

Comments

58  +    =  64