Menu

2143 – 痛快 – HSK5 – Từ điển tam ngữ 5099 từ vựng HSK 1-6

《痛》字的笔顺动画演示

《痛》的笔顺动画写字动画演示

《痛》字的笔顺分步演示(一笔一画写汉字)

《痛》的笔顺分步演示(一笔一画写字)

《快》字的笔顺动画演示

《快》的笔顺动画写字动画演示

《快》字的笔顺分步演示(一笔一画写汉字)

《快》的笔顺分步演示(一笔一画写字)


Giải nghĩa

 • Hán Việt: Xem trên sách bản cứng
 • Phát âm bồi: Xem trên sách bản cứng
 • Pinyin: Xem trên sách bản cứng
 • Phồn thể: Xem trên sách bản cứng
 • Nghĩa tiếng Anh:  Xem trên sách bản cứng
 • Nghĩa tiếng Việt:  Xem trên sách bản cứng


Ví dụ

Ví dụ 1:

 • Giản – 图一时痛快
 • Phồn – 圖一時痛快
 • Pinyin – Tú yīshí tòngkuài
 • Bồi – Thú i sứ thung khoai
 • Dịch tiếng Việt – Hình một lúc
 • Dịch tiếng Anh – seek momentary gratification

Ví dụ 2:

 • Giản – 真痛快啊!
 • Phồn – 真痛快啊!
 • Pinyin – Zhēn tòngkuài a!
 • Bồi – Chân thung khoai a!
 • Dịch tiếng Việt – Thật hạnh phúc!
 • Dịch tiếng Anh – Those were the times!


Các chữ Hán đồng âm

 • Không có


Từ vựng có chứa từ này theo trình độ HSK

Danh sách từ vựng HSK1

 

Các sách song ngữ Trung - Việt bán chạy nhất

Content Protection by DMCA.com

Thư mục:   HSK5, HSK5 – Phần 19 (2101 – 2150)

Comments

78  +    =  84