Menu

2162 – 外交 – HSK5 – Từ điển tam ngữ 5099 từ vựng HSK 1-6

《外》字的笔顺动画演示

《外》的笔顺动画写字动画演示

《外》字的笔顺分步演示(一笔一画写汉字)

《外》的笔顺分步演示(一笔一画写字)

《交》字的笔顺动画演示

《交》的笔顺动画写字动画演示

《交》字的笔顺分步演示(一笔一画写汉字)

《交》的笔顺分步演示(一笔一画写字)


Giải nghĩa

 • Hán Việt: Xem trên sách bản cứng
 • Phát âm bồi: Xem trên sách bản cứng
 • Pinyin: Xem trên sách bản cứng
 • Phồn thể: Xem trên sách bản cứng
 • Nghĩa tiếng Anh:  Xem trên sách bản cứng
 • Nghĩa tiếng Việt:  Xem trên sách bản cứng


Ví dụ

Ví dụ 1:

 • Giản – 外交/ 国际关系
 • Phồn – 外交/ 國際關係
 • Pinyin – Wàijiāo/ guójì guānxì
 • Bồi – Oai cheo/ cúa chi quan xi
 • Dịch tiếng Việt – Ngoại giao / Quan hệ quốc tế
 • Dịch tiếng Anh – diplomatic/ international relations

Ví dụ 2:

 • Giản – 外交/ 镇压手段
 • Phồn – 外交/ 鎮壓手段
 • Pinyin – Wàijiāo/ zhènyā shǒuduàn
 • Bồi – Oai cheo/ chân da sẩu toan
 • Dịch tiếng Việt – Phương tiện ngoại giao / đàn áp
 • Dịch tiếng Anh – an instrument of diplomacy/ repression


Các chữ Hán đồng âm

 • Không có


Từ vựng có chứa từ này theo trình độ HSK

Danh sách từ vựng HSK1

 

Các sách song ngữ Trung - Việt bán chạy nhất

Content Protection by DMCA.com

Thư mục:   HSK5, HSK5 – Phần 20 (2151 – 2200)

Comments

  +  4  =  14