Menu

2167 – 万一 – HSK5 – Từ điển tam ngữ 5099 từ vựng HSK 1-6

《万》字的笔顺动画演示

《万》的笔顺动画写字动画演示

《万》字的笔顺分步演示(一笔一画写汉字)

《万》的笔顺分步演示(一笔一画写字)

《一》字的笔顺动画演示

《一》的笔顺动画写字动画演示

《一》字的笔顺分步演示(一笔一画写汉字)

《一》的笔顺分步演示(一笔一画写字)


Giải nghĩa

 • Hán Việt: Xem trên sách bản cứng
 • Phát âm bồi: Xem trên sách bản cứng
 • Pinyin: Xem trên sách bản cứng
 • Phồn thể: Xem trên sách bản cứng
 • Nghĩa tiếng Anh:  Xem trên sách bản cứng
 • Nghĩa tiếng Việt:  Xem trên sách bản cứng


Ví dụ

Ví dụ 1:

 • Giản – 以防万一他会来
 • Phồn – 以防萬一他會來
 • Pinyin – Yǐ fáng wàn yī tā huì lái
 • Bồi – Ỉ pháng oan i tha huây lái
 • Dịch tiếng Việt – Chỉ trong trường hợp anh ấy sẽ đến
 • Dịch tiếng Anh – in case he comes

Ví dụ 2:

 • Giản – 万一有…情况
 • Phồn – 萬一有…情況
 • Pinyin – Wàn yī yǒu…qíngkuàng
 • Bồi – Oan i dẩu … chính khoang
 • Dịch tiếng Việt – Chỉ trong trường hợp
 • Dịch tiếng Anh – in the unlikely event that…


Các chữ Hán đồng âm

 • Không có


Từ vựng có chứa từ này theo trình độ HSK

Danh sách từ vựng HSK1

 

 

 

Các sách song ngữ Trung - Việt bán chạy nhất

Content Protection by DMCA.com

Thư mục:   HSK5, HSK5 – Phần 20 (2151 – 2200)

Comments

5  +  5  =