Menu

2178 – 违反 – HSK5 – Từ điển tam ngữ 5099 từ vựng HSK 1-6

《违》字的笔顺动画演示

《违》的笔顺动画写字动画演示

《违》字的笔顺分步演示(一笔一画写汉字)

《违》的笔顺分步演示(一笔一画写字)

《反》字的笔顺动画演示

《反》的笔顺动画写字动画演示

《反》字的笔顺分步演示(一笔一画写汉字)

《反》的笔顺分步演示(一笔一画写字)


Giải nghĩa

 • Hán Việt: Xem trên sách bản cứng
 • Phát âm bồi: Xem trên sách bản cứng
 • Pinyin: Xem trên sách bản cứng
 • Phồn thể: Xem trên sách bản cứng
 • Nghĩa tiếng Anh:  Xem trên sách bản cứng
 • Nghĩa tiếng Việt:  Xem trên sách bản cứng


Ví dụ

Ví dụ 1:

 • Giản – 违反法律/ 规则
 • Phồn – 違反法律/ 規則
 • Pinyin – Wéifǎn fǎlǜ/ guīzé
 • Bồi – Uấy phán phả luy/ quây chứa
 • Dịch tiếng Việt – Vi phạm pháp luật / quy tắc
 • Dịch tiếng Anh – against the law/ rules

Ví dụ 2:

 • Giản – 有个别人违反纪律
 • Phồn – 有個別人違反紀律
 • Pinyin – Yǒu gèbié rén wéifǎn jìlǜ
 • Bồi – Dẩu cưa pía rân uấy phản chi luy
 • Dịch tiếng Việt – Có người vi phạm kỷ luật.
 • Dịch tiếng Anh – A couple of people broke the rules.


Các chữ Hán đồng âm

 • Không có


Từ vựng có chứa từ này theo trình độ HSK

Danh sách từ vựng HSK1

 

Các sách song ngữ Trung - Việt bán chạy nhất

Content Protection by DMCA.com

Thư mục:   HSK5, HSK5 – Phần 20 (2151 – 2200)

Comments

27  +    =  34