Menu

2194 – 文字 – HSK5 – Từ điển tam ngữ 5099 từ vựng HSK 1-6

《文》字的笔顺动画演示

《文》的笔顺动画写字动画演示

《文》字的笔顺分步演示(一笔一画写汉字)

《文》的笔顺分步演示(一笔一画写字)

《字》字的笔顺动画演示

《字》的笔顺动画写字动画演示

《字》字的笔顺分步演示(一笔一画写汉字)

《字》的笔顺分步演示(一笔一画写字)


Giải nghĩa

 • Hán Việt: Xem trên sách bản cứng
 • Phát âm bồi: Xem trên sách bản cứng
 • Pinyin: Xem trên sách bản cứng
 • Phồn thể: Xem trên sách bản cứng
 • Nghĩa tiếng Anh:  Xem trên sách bản cứng
 • Nghĩa tiếng Việt:  Xem trên sách bản cứng


Ví dụ

Ví dụ 1:

 • Giản – 他很有文字天赋
 • Phồn – 他很有文字天賦
 • Pinyin – Tā hěn yǒu wénzì tiānfù
 • Bồi – Tha hấn dẩu uấn chư thiên phu
 • Dịch tiếng Việt – Anh ấy rất có năng khiếu viết lách
 • Dịch tiếng Anh – He has a gift for words.

Ví dụ 2:

 • Giản – 汉字是表意文字
 • Phồn – 漢字是表意文字
 • Pinyin – Hànzì shì biǎoyì wénzì
 • Bồi – Han chư sư pẻo i uấn chư
 • Dịch tiếng Việt – Nhân vật Trung Quốc là nhân vật tư tưởng
 • Dịch tiếng Anh – Chinese characters are ideograms.


Các chữ Hán đồng âm

 • Không có


Từ vựng có chứa từ này theo trình độ HSK

Danh sách từ vựng HSK1

 

Các sách song ngữ Trung - Việt bán chạy nhất

Content Protection by DMCA.com

Thư mục:   HSK5, HSK5 – Phần 20 (2151 – 2200)

Comments

8  +  2  =