Menu

2202 – 无奈 – HSK5 – Từ điển tam ngữ 5099 từ vựng HSK 1-6

《无》字的笔顺动画演示

《无》的笔顺动画写字动画演示

《无》字的笔顺分步演示(一笔一画写汉字)

《无》的笔顺分步演示(一笔一画写字)

《奈》字的笔顺动画演示

《奈》的笔顺动画写字动画演示

《奈》字的笔顺分步演示(一笔一画写汉字)

《奈》的笔顺分步演示(一笔一画写字)


Giải nghĩa

 • Hán Việt: Xem trên sách bản cứng
 • Phát âm bồi: Xem trên sách bản cứng
 • Pinyin: Xem trên sách bản cứng
 • Phồn thể: Xem trên sách bản cứng
 • Nghĩa tiếng Anh:  Xem trên sách bản cứng
 • Nghĩa tiếng Việt:  Xem trên sách bản cứng


Ví dụ

Ví dụ 1:

 • Giản – 苦于无奈做某事
 • Phồn – 苦於無奈做某事
 • Pinyin – Kǔyú wúnài zuò mǒu shì
 • Bồi – Khủ dúy ú nai chua mẩu sư
 • Dịch tiếng Việt – Đau khổ vì bất lực
 • Dịch tiếng Anh – to be/ get lumbered with doing something

Ví dụ 2:

 • Giản – 迫于无奈,契尔考特只能见机行事
 • Phồn – 迫於無奈,契爾考特只能見機行事
 • Pinyin – Pò yú wúnài, qì ěr kǎo tè zhǐ néngjiàn jī xíngshì
 • Bồi – Pua dúy uấn nai, chi ứa khảo thưa chử nấng chiên chi xính sư
 • Dịch tiếng Việt – Bị ép buộc bởi sự bất lực, Celcourt chỉ có thể hành động theo cơ hội
 • Dịch tiếng Anh – Chilcott is forced to play a waiting game.


Các chữ Hán đồng âm

 • Không có


Từ vựng có chứa từ này theo trình độ HSK

Danh sách từ vựng HSK1

 

Các sách song ngữ Trung - Việt bán chạy nhất

Content Protection by DMCA.com

Thư mục:   HSK5, HSK5 – Phần 21 (2201 – 2250)

Comments

88  +    =  90