Menu

2210 – 吸取 – HSK5 – Từ điển tam ngữ 5099 từ vựng HSK 1-6

《吸》字的笔顺动画演示

《吸》的笔顺动画写字动画演示

《吸》字的笔顺分步演示(一笔一画写汉字)

《吸》的笔顺分步演示(一笔一画写字)

《取》字的笔顺动画演示

《取》的笔顺动画写字动画演示

《取》字的笔顺分步演示(一笔一画写汉字)

《取》的笔顺分步演示(一笔一画写字)


Giải nghĩa

 • Hán Việt: Xem trên sách bản cứng
 • Phát âm bồi: Xem trên sách bản cứng
 • Pinyin: Xem trên sách bản cứng
 • Phồn thể: Xem trên sách bản cứng
 • Nghĩa tiếng Anh:  Xem trên sách bản cứng
 • Nghĩa tiếng Việt:  Xem trên sách bản cứng


Ví dụ

Ví dụ 1:

 • Giản – 从错误中吸取教训
 • Phồn – 從錯誤中吸取教訓
 • Pinyin – Cóng cuòwù zhōng xīqǔ jiàoxùn
 • Bồi – Chúng chua u chung xi chủy cheo xuân
 • Dịch tiếng Việt – Học hỏi từ những sai lầm
 • Dịch tiếng Anh – to learn from one’s mistakes

Ví dụ 2:

 • Giản – 我从这件事中吸取了教训
 • Phồn – 我從這件事中吸取了教訓
 • Pinyin – Wǒ cóng zhè jiàn shì zhōng xīqǔle jiàoxùn
 • Bồi – Ủa chúng chưa chiên sư chunh xi chủy lơ cheo xuân
 • Dịch tiếng Việt – Tôi đã học được một bài học từ điều này
 • Dịch tiếng Anh – I drew lessons from this.


Các chữ Hán đồng âm

 • Không có


Từ vựng có chứa từ này theo trình độ HSK

Danh sách từ vựng HSK1

 

Các sách song ngữ Trung - Việt bán chạy nhất

Content Protection by DMCA.com

Thư mục:   HSK5, HSK5 – Phần 21 (2201 – 2250)

Comments

45  +    =  49