Menu

2211 – 吸收 – HSK5 – Từ điển tam ngữ 5099 từ vựng HSK 1-6

《吸》字的笔顺动画演示

《吸》的笔顺动画写字动画演示

《吸》字的笔顺分步演示(一笔一画写汉字)

《吸》的笔顺分步演示(一笔一画写字)

《收》字的笔顺动画演示

《收》的笔顺动画写字动画演示

《收》字的笔顺分步演示(一笔一画写汉字)

《收》的笔顺分步演示(一笔一画写字)


Giải nghĩa

 • Hán Việt: Xem trên sách bản cứng
 • Phát âm bồi: Xem trên sách bản cứng
 • Pinyin: Xem trên sách bản cứng
 • Phồn thể: Xem trên sách bản cứng
 • Nghĩa tiếng Anh:  Xem trên sách bản cứng
 • Nghĩa tiếng Việt:  Xem trên sách bản cứng


Ví dụ

Ví dụ 1:

 • Giản – 你吸收了很多知识
 • Phồn – 你吸收了很多知識
 • Pinyin – Nǐ xīshōule hěnduō zhīshì
 • Bồi – Nỉ xi sâu lơ hẩn tua chư sư
 • Dịch tiếng Việt – Bạn đã tiếp thu rất nhiều kiến thức
 • Dịch tiếng Anh – You had packed away much knowledge.

Ví dụ 2:

 • Giản – 这种物质被吸收了
 • Phồn – 這種物質被吸收了
 • Pinyin – Zhè zhǒng wùzhí bèi xīshōule
 • Bồi – Chưa chủng u chứ pây xi sâu lơ
 • Dịch tiếng Việt – Chất này được hấp thụ
 • Dịch tiếng Anh – The substance was desorbed.


Các chữ Hán đồng âm

 • Không có


Từ vựng có chứa từ này theo trình độ HSK

Danh sách từ vựng HSK1

 

Các sách song ngữ Trung - Việt bán chạy nhất

Content Protection by DMCA.com

Thư mục:   HSK5, HSK5 – Phần 21 (2201 – 2250)

Comments

  +  23  =  27