Menu

2224 – 县 – HSK5 – Từ điển tam ngữ 5099 từ vựng HSK 1-6

《县》字的笔顺动画演示

《县》的笔顺动画写字动画演示

《县》字的笔顺分步演示(一笔一画写汉字)

《县》的笔顺分步演示(一笔一画写字)


Giải nghĩa

 • Hán Việt: Xem trên sách bản cứng
 • Phát âm bồi: Xem trên sách bản cứng
 • Pinyin: Xem trên sách bản cứng
 • Phồn thể: Xem trên sách bản cứng
 • Nghĩa tiếng Anh:  Xem trên sách bản cứng
 • Nghĩa tiếng Việt:  Xem trên sách bản cứng


Ví dụ

Ví dụ 1:

 • Giản – 这个市管3个区和5个县
 • Phồn – 這個市管3個區和5個縣
 • Pinyin – Zhège shì guǎn 3 gè qū hé 5 gè xiàn
 • Bồi – Chưa cơ sư quản san cưa chuy hứa ủ cưa xiên
 • Dịch tiếng Việt – Thành phố này quản lý 3 quận và 5 quận
 • Dịch tiếng Anh – This city has jurisdiction over three districts and five counties.

Ví dụ 2:

 • Giản – 我们县的正堂会为我们做主的!
 • Phồn – 我们县的正堂会为我们做主的!
 • Pinyin – Wǒmen xiàn de zhèngtáng huì wèi wǒmen zuòzhǔ de!
 • Bồi – Ủa mân xiên tơ châng tháng huây uây ủa mân chua chủy tơ!
 • Dịch tiếng Việt – Hội trường chính của quận sẽ quyết định cho chúng tôi!
 • Dịch tiếng Anh – The main hall of our county will give us justice.


Các chữ Hán đồng âm

 • 僩: courageous; valiant;
 • 宪: statute; constitution;
 • 岘: abbr. for 峴首山|岘首山[Xian4 shou3 shan1]; Mt Xianshou in Hubei; steep hill; used in place names;
 • 憲: constitution
 • 撊: valiant; wrathful;
 • 晛: to appear (of sun);
 • 献: to offer; to present; to dedicate; to donate; to show; to put on display; worthy person (old);
 • 獻: offer
 • 现: to appear; present; now; existing; current;
 • 県: Japanese variant of 縣|县; Japanese prefecture;
 • 睍: goggle-eyed;
 • 縣: county
 • 线: thread; string; wire; line; CL:條|条[tiao2],股[gu3],根[gen1];
 • 羡: to envy; to covet
 • 腺: gland;
 • 臽: pitfall; trap (archaic);
 • 苋: amaranth (genus Amaranthus); Joseph’s coat (Amaranthus tricolor); Chinese spinach (Amaranth mangostanus);
 • 莧: Amaranth
 • 豏: half-grown beans; variant of 餡|馅[xian4];
 • 轞: vehicle for transporting prisoners;
 • 限: limit; bound; to set a limit (on);
 • 陥: Japanese variant of 陷[xian4];
 • 陷: pitfall; trap; to get stuck; to sink; to cave in; to frame (false charge); to capture (a city in battle); to fall (to the enemy); defect;
 • 霰: graupel; snow pellet; soft hail;
 • 馅: stuffing; forcemeat; filling;


Từ vựng có chứa từ này theo trình độ HSK

Danh sách từ vựng HSK1

 

Các sách song ngữ Trung - Việt bán chạy nhất

Content Protection by DMCA.com

Thư mục:   HSK5, HSK5 – Phần 21 (2201 – 2250)

Comments

  +  87  =  92