Menu

2247 – 销售 – HSK5 – Từ điển tam ngữ 5099 từ vựng HSK 1-6

《销》字的笔顺动画演示

《销》的笔顺动画写字动画演示

《销》字的笔顺分步演示(一笔一画写汉字)

《销》的笔顺分步演示(一笔一画写字)

《售》字的笔顺动画演示

《售》的笔顺动画写字动画演示

《售》字的笔顺分步演示(一笔一画写汉字)

《售》的笔顺分步演示(一笔一画写字)


Giải nghĩa

 • Hán Việt: Xem trên sách bản cứng
 • Phát âm bồi: Xem trên sách bản cứng
 • Pinyin: Xem trên sách bản cứng
 • Phồn thể: Xem trên sách bản cứng
 • Nghĩa tiếng Anh:  Xem trên sách bản cứng
 • Nghĩa tiếng Việt:  Xem trên sách bản cứng


Ví dụ

Ví dụ 1:

 • Giản – 他负责公司的销售工作
 • Phồn – 他負責公司的銷售工作
 • Pinyin – Tā fùzé gōngsī de xiāoshòu gōngzuò
 • Bồi – Tha phú chứa cung sư xeo sâu cung chua
 • Dịch tiếng Việt – Anh chịu trách nhiệm về doanh số của công ty
 • Dịch tiếng Anh – He is responsible for the company’s sales.

Ví dụ 2:

 • Giản – 批量购买/ 销售
 • Phồn – 批量購買/ 銷售
 • Pinyin – Pīliàng gòumǎi/ xiāoshòu
 • Bồi – Pi leng câu mải/ xeo sâu
 • Dịch tiếng Việt – Mua / bán số lượng lớn
 • Dịch tiếng Anh – to buy/ sell in bulk


Các chữ Hán đồng âm

 • Không có


Từ vựng có chứa từ này theo trình độ HSK

Danh sách từ vựng HSK1

 

Các sách song ngữ Trung - Việt bán chạy nhất

Content Protection by DMCA.com

Thư mục:   HSK5, HSK5 – Phần 21 (2201 – 2250)

Comments

  +  29  =  38