Menu

2257 – 欣赏 – HSK5 – Từ điển tam ngữ 5099 từ vựng HSK 1-6

《欣》字的笔顺动画演示

《欣》的笔顺动画写字动画演示

《欣》字的笔顺分步演示(一笔一画写汉字)

《欣》的笔顺分步演示(一笔一画写字)

《赏》字的笔顺动画演示

《赏》的笔顺动画写字动画演示

《赏》字的笔顺分步演示(一笔一画写汉字)

《赏》的笔顺分步演示(一笔一画写字)


Giải nghĩa

 • Hán Việt: Xem trên sách bản cứng
 • Phát âm bồi: Xem trên sách bản cứng
 • Pinyin: Xem trên sách bản cứng
 • Phồn thể: Xem trên sách bản cứng
 • Nghĩa tiếng Anh:  Xem trên sách bản cứng
 • Nghĩa tiếng Việt:  Xem trên sách bản cứng


Ví dụ

Ví dụ 1:

 • Giản – 有语言/ 音乐欣赏能力
 • Phồn – 有語言/ 音樂欣賞能力
 • Pinyin – Yǒu yǔyán/ yīnyuè xīnshǎng nénglì
 • Bồi – Dấu dủy dán/ din duê xin sảng nấng li
 • Dịch tiếng Việt – Đánh giá cao ngôn ngữ / âm nhạc
 • Dịch tiếng Anh – to have an ear for language/ music

Ví dụ 2:

 • Giản – 欣赏很容易就能产生
 • Phồn – 欣賞很容易就能產生
 • Pinyin – Xīnshǎng hěn róngyì jiù néng chǎnshēng
 • Bồi – Xin sáng hẩn rúng i chiêu nấng chản sâng
 • Dịch tiếng Việt – Đánh giá cao là dễ dàng để sản xuất
 • Dịch tiếng Anh – Appreciation will not come without effort.


Các chữ Hán đồng âm

 • Không có


Từ vựng có chứa từ này theo trình độ HSK

Danh sách từ vựng HSK1

 

Các sách song ngữ Trung - Việt bán chạy nhất

Content Protection by DMCA.com

Thư mục:   HSK5, HSK5 – Phần 22 (2251 – 2300)

Comments

2  +  2  =