Menu

2294 – 阳台 – HSK5 – Từ điển tam ngữ 5099 từ vựng HSK 1-6

阳》字的笔顺动画演示

《阳》的笔顺动画写字动画演示

《阳》字的笔顺分步演示(一笔一画写汉字)

《阳》的笔顺分步演示(一笔一画写字)

《台》字的笔顺动画演示

《台》的笔顺动画写字动画演示

《台》字的笔顺分步演示(一笔一画写汉字)

《台》的笔顺分步演示(一笔一画写字)


Giải nghĩa

 • Hán Việt: Xem trên sách bản cứng
 • Phát âm bồi: Xem trên sách bản cứng
 • Pinyin: Xem trên sách bản cứng
 • Phồn thể: Xem trên sách bản cứng
 • Nghĩa tiếng Anh:  Xem trên sách bản cứng
 • Nghĩa tiếng Việt:  Xem trên sách bản cứng


Ví dụ

Ví dụ 1:

 • Giản – 这个阳台朝南
 • Phồn – 這個陽台朝南
 • Pinyin – Zhège yángtái cháo nán
 • Bồi – Chưa cơ dang thái chao nán
 • Dịch tiếng Việt – Ban công này hướng về phía nam
 • Dịch tiếng Anh – The balcony faces south.

Ví dụ 2:

 • Giản – 妇女们聚集在阳台上
 • Phồn – 婦女們聚集在陽台上
 • Pinyin – Fùnǚmen jùjí zài yángtái shàng
 • Bồi – Phu nủy mân chuy chí chai dang thái sang
 • Dịch tiếng Việt – Phụ nữ tụ tập trên ban công
 • Dịch tiếng Anh – The fair sex gathered on the veranda.


Các chữ Hán đồng âm

 • Không có


Từ vựng có chứa từ này theo trình độ HSK

Danh sách từ vựng HSK1

 

Các sách song ngữ Trung - Việt bán chạy nhất

Content Protection by DMCA.com

Thư mục:   HSK5, HSK5 – Phần 22 (2251 – 2300)

Comments

82  +    =  88