Menu

2298 – 摇 – HSK5 – Từ điển tam ngữ 5099 từ vựng HSK 1-6

《摇》字的笔顺动画演示

《摇》的笔顺动画写字动画演示

《摇》字的笔顺分步演示(一笔一画写汉字)

《摇》的笔顺分步演示(一笔一画写字)


Giải nghĩa

 • Hán Việt: Xem trên sách bản cứng
 • Phát âm bồi: Xem trên sách bản cứng
 • Pinyin: Xem trên sách bản cứng
 • Phồn thể: Xem trên sách bản cứng
 • Nghĩa tiếng Anh:  Xem trên sách bản cứng
 • Nghĩa tiếng Việt:  Xem trên sách bản cứng


Ví dụ

Ví dụ 1:

 • Giản – 他摇摇头拒绝了
 • Phồn – 他搖搖頭拒絕了
 • Pinyin – Tā yáo yáotóu jùjuéle
 • Bồi  – Tha dáo dao thấu chuy chuế lơ
 • Dịch tiếng Việt – Anh ấy lắc đầu và từ chối.
 • Dịch tiếng Anh – he declined with a shake of his head

Ví dụ 2:

 • Giản – 他正把车窗摇起来
 • Phồn – 他正把車窗搖起來
 • Pinyin – Tā zhèng bǎ chē chuāng yáo qǐlái
 • Bồi – Tha châng pả chưa choang dáo chỉ lái
 • Dịch tiếng Việt – Anh ấy đang lăn cửa sổ
 • Dịch tiếng Anh – He is winding up the car window.


Các chữ Hán đồng âm

 • 䍃: (archaic) vase; pitcher;
 • 傜: Yao tribe;
 • 堯: Yao
 • 姚: handsome; good-looking;
 • 尧: Yao
 • 尭: Japanese variant of 堯|尧[yao2];
 • 峣: high; steep; to tower;
 • 徭: compulsory service;
 • 愮: distressed, agitated;
 • 揺: Japanese variant of 搖|摇[yao2];
 • 摿: erroneous variant of 搖|摇[yao2];
 • 爻: the solid and broken lines of the eight trigrams 八卦[ba1 gua4], e.g. ☶;
 • 猺: Yao tribe;
 • 珧: mother-of-pearl;
 • 瑶: Yao ethnic group of southwest China and southeast Asia; surname Yao;
 • 窑: kiln; oven; coal pit; cave dwelling; (coll.) brothel;
 • 繇: folk-song; forced labor;
 • 肴: meat dishes; mixed viands;
 • 謡: Japanese variant of 謠|谣;
 • 谣: popular ballad; rumor;
 • 轺: light carriage;
 • 遥: distant; remote; far; far away;
 • 飖: floating in the air;
 • 鳐: skate (cartilaginous fish belonging to the family Rajidae); ray (fish);


Từ vựng có chứa từ này theo trình độ HSK

Danh sách từ vựng HSK1

 

Các sách song ngữ Trung - Việt bán chạy nhất

Content Protection by DMCA.com

Thư mục:   HSK5, HSK5 – Phần 22 (2251 – 2300)

Comments

4  +    =  8