Menu

2344 – 悠久 – HSK5 – Từ điển tam ngữ 5099 từ vựng HSK 1-6

《悠》字的笔顺动画演示

《悠》的笔顺动画写字动画演示

《悠》字的笔顺分步演示(一笔一画写汉字)

《悠》的笔顺分步演示(一笔一画写字)

《久》字的笔顺动画演示

《久》的笔顺动画写字动画演示

《久》字的笔顺分步演示(一笔一画写汉字)

《久》的笔顺分步演示(一笔一画写字)


Giải nghĩa

 • Hán Việt: Xem trên sách bản cứng
 • Phát âm bồi: Xem trên sách bản cứng
 • Pinyin: Xem trên sách bản cứng
 • Phồn thể: Xem trên sách bản cứng
 • Nghĩa tiếng Anh:  Xem trên sách bản cứng
 • Nghĩa tiếng Việt:  Xem trên sách bản cứng


Ví dụ

Ví dụ 1:

 • Giản – 有悠久历史
 • Phồn – 有悠久歷史
 • Pinyin – Yǒu yōujiǔ lìshǐ
 • Bồi – Dẩu dâu chiểu li sử
 • Dịch tiếng Việt – Có một lịch sử lâu dài
 • Dịch tiếng Anh – with a long history.

Ví dụ 2:

 • Giản – 历史最悠久
 • Phồn – 歷史最悠久
 • Pinyin – Lìshǐ zuì yōujiǔ
 • Bồi – Li sử chuây dâu chiểu
 • Dịch tiếng Việt – Lâu đời nhất
 • Dịch tiếng Anh – with the longest history.


Các chữ Hán đồng âm

 • Không có


Từ vựng có chứa từ này theo trình độ HSK

Danh sách từ vựng HSK1

 

Các sách song ngữ Trung - Việt bán chạy nhất

Content Protection by DMCA.com

Thư mục:   HSK5, HSK5 – Phần 23 (2301 – 2350)

Comments

  +  53  =  57