Menu

2353 – 玉米 – HSK5 – Từ điển tam ngữ 5099 từ vựng HSK 1-6

《玉》字的笔顺动画演示

《玉》的笔顺动画写字动画演示

《玉》字的笔顺分步演示(一笔一画写汉字)

《玉》的笔顺分步演示(一笔一画写字)

《米》字的笔顺动画演示

《米》的笔顺动画写字动画演示

《米》字的笔顺分步演示(一笔一画写汉字)

《米》的笔顺分步演示(一笔一画写字)


Giải nghĩa

 • Hán Việt: Xem trên sách bản cứng
 • Phát âm bồi: Xem trên sách bản cứng
 • Pinyin: Xem trên sách bản cứng
 • Phồn thể: Xem trên sách bản cứng
 • Nghĩa tiếng Anh:  Xem trên sách bản cứng
 • Nghĩa tiếng Việt:  Xem trên sách bản cứng


Ví dụ

Ví dụ 1:

 • Giản – 玉米发芽了
 • Phồn – 玉米發芽了
 • Pinyin – Yùmǐ fāyále
 • Bồi – Duy mỉ pha dá lơ
 • Dịch tiếng Việt – Mầm ngô
 • Dịch tiếng Anh – The corn is sprouted

Ví dụ 2:

 • Giản – 你想吃点儿玉米吗?
 • Phồn – 你想吃點兒玉米嗎?
 • Pinyin – Nǐ xiǎng chī diǎner yùmǐ ma ?
 • Bồi – Ní xẻng chư tiển ơ duy mỉ ma?
 • Dịch tiếng Việt – Bạn có muốn một ít ngô?
 • Dịch tiếng Anh – Would you like some corn?


Các chữ Hán đồng âm

 • Không có


Từ vựng có chứa từ này theo trình độ HSK

Danh sách từ vựng HSK1


Tổng hợp cách nhớ

Cách nhớ bằng hình ảnh, văn thơ, chiết tự chữ 玉


Tổng hợp cách nhớ

Cách nhớ bằng hình ảnh, văn thơ, chiết tự chữ 米


Các sách song ngữ Trung - Việt bán chạy nhất

Content Protection by DMCA.com

Thư mục:   HSK5, HSK5 – Phần 24 (2351 – 2400)

Comments

44  +    =  52