Menu

2362– 愿望 – HSK5 – Từ điển tam ngữ 5099 từ vựng HSK 1-6

《愿》字的笔顺动画演示

《愿》的笔顺动画写字动画演示

《愿》字的笔顺分步演示(一笔一画写汉字)

《愿》的笔顺分步演示(一笔一画写字)

《望》字的笔顺动画演示

《望》的笔顺动画写字动画演示

《望》字的笔顺分步演示(一笔一画写汉字)

《望》的笔顺分步演示(一笔一画写字)


Giải nghĩa

 • Hán Việt: Xem trên sách bản cứng
 • Phát âm bồi: Xem trên sách bản cứng
 • Pinyin: Xem trên sách bản cứng
 • Phồn thể: Xem trên sách bản cứng
 • Nghĩa tiếng Anh:  Xem trên sách bản cứng
 • Nghĩa tiếng Việt:  Xem trên sách bản cứng


Ví dụ

Ví dụ 1:

 • Giản – 同样的愿望
 • Phồn – 同樣的願望
 • Pinyin – Tóngyàng de yuànwàng
 • Bồi – Thúng dang tơ doan oang
 • Dịch tiếng Việt – Cùng mong muốn
 • Dịch tiếng Anh – the same aspirations

Ví dụ 2:

 • Giản – 按你的愿望去做
 • Phồn – 按你的願望去做
 • Pinyin – Àn nǐ de yuànwàng qù zuò
 • Bồi – An nỉ tơ doan oang chuy chua
 • Dịch tiếng Việt – Làm như bạn muốn
 • Dịch tiếng Anh – do as you wish


Các chữ Hán đồng âm

 • Không có


Từ vựng có chứa từ này theo trình độ HSK

Danh sách từ vựng HSK1

 

Các sách song ngữ Trung - Việt bán chạy nhất

Content Protection by DMCA.com

Thư mục:   HSK5, HSK5 – Phần 24 (2351 – 2400)

Comments

  +  72  =  76