Menu

2368 – 灾害 – HSK5 – Từ điển tam ngữ 5099 từ vựng HSK 1-6

《灾》字的笔顺动画演示

《灾》的笔顺动画写字动画演示

《灾》字的笔顺分步演示(一笔一画写汉字)

《灾》的笔顺分步演示(一笔一画写字)

《害》字的笔顺动画演示

《害》的笔顺动画写字动画演示

《害》字的笔顺分步演示(一笔一画写汉字)

《害》的笔顺分步演示(一笔一画写字)


Giải nghĩa

 • Hán Việt: Xem trên sách bản cứng
 • Phát âm bồi: Xem trên sách bản cứng
 • Pinyin: Xem trên sách bản cứng
 • Phồn thể: Xem trên sách bản cứng
 • Nghĩa tiếng Anh:  Xem trên sách bản cứng
 • Nghĩa tiếng Việt:  Xem trên sách bản cứng


Ví dụ

Ví dụ 1:

 • Giản – 灾害数据库
 • Phồn – 災害數據庫
 • Pinyin – Zāihài shùjùkù
 • Bồi – Chai hai su chuy khu
 • Dịch tiếng Việt – Cơ sở dữ liệu thiên tai
 • Dịch tiếng Anh – disaster database

Ví dụ 2:

 • Giản – 大洪涝灾害
 • Phồn – 大洪澇災害
 • Pinyin – Dà hónglào zāihài
 • Bồi – Ta húng lao chai hai
 • Dịch tiếng Việt – Lũ lớn
 • Dịch tiếng Anh – flood disaster


Các chữ Hán đồng âm

 • Không có


Từ vựng có chứa từ này theo trình độ HSK

Danh sách từ vựng HSK1

 

Các sách song ngữ Trung - Việt bán chạy nhất

Content Protection by DMCA.com

Thư mục:   HSK5, HSK5 – Phần 24 (2351 – 2400)

Comments

  +  52  =  61