Menu

2373 – 赞美 – HSK5 – Từ điển tam ngữ 5099 từ vựng HSK 1-6

《赞》字的笔顺动画演示

《赞》的笔顺动画写字动画演示

《赞》字的笔顺分步演示(一笔一画写汉字)

《赞》的笔顺分步演示(一笔一画写字)

《美》字的笔顺动画演示

《美》的笔顺动画写字动画演示

《美》字的笔顺分步演示(一笔一画写汉字)

《美》的笔顺分步演示(一笔一画写字)


Giải nghĩa

 • Hán Việt: Xem trên sách bản cứng
 • Phát âm bồi: Xem trên sách bản cứng
 • Pinyin: Xem trên sách bản cứng
 • Phồn thể: Xem trên sách bản cứng
 • Nghĩa tiếng Anh:  Xem trên sách bản cứng
 • Nghĩa tiếng Việt:  Xem trên sách bản cứng


Ví dụ

Ví dụ 1:

 • Giản – 为某事赞美某人
 • Phồn – 為某事讚美某人
 • Pinyin – Wèi mǒu shì zànměi mǒu rén
 • Bồi – Uây mẩu sư chan mấy mẩu rấn
 • Dịch tiếng Việt – Khen ngợi ai đó về một cái gì đó
 • Dịch tiếng Anh – to compliment somebody on something

Ví dụ 2:

 • Giản – 因为做某事赞美某人
 • Phồn – 因為做某事讚美某人
 • Pinyin – Yīnwèi zuò mǒu shì zànměi mǒu rén
 • Bồi – Din uây chua mẩu sư chan mấy mẩu rấn
 • Dịch tiếng Việt – Làm điều gì đó để ca ngợi ai đó
 • Dịch tiếng Anh – to compliment somebody for doing something


Các chữ Hán đồng âm

 • Không có


Từ vựng có chứa từ này theo trình độ HSK

Danh sách từ vựng HSK1

 

Các sách song ngữ Trung - Việt bán chạy nhất

Content Protection by DMCA.com

Thư mục:   HSK5, HSK5 – Phần 24 (2351 – 2400)

Comments

49  +    =  54