Menu

2383 – 占 – HSK5 – Từ điển tam ngữ 5099 từ vựng HSK 1-6

《占》字的笔顺动画演示

《占》的笔顺动画写字动画演示

《占》字的笔顺分步演示(一笔一画写汉字)

《占》的笔顺分步演示(一笔一画写字)


Giải nghĩa

 • Hán Việt: Xem trên sách bản cứng
 • Phát âm bồi: Xem trên sách bản cứng
 • Pinyin: Xem trên sách bản cứng
 • Phồn thể: Xem trên sách bản cứng
 • Nghĩa tiếng Anh:  Xem trên sách bản cứng
 • Nghĩa tiếng Việt:  Xem trên sách bản cứng


Ví dụ

Ví dụ 1:

 • Giản – 占绝对优势
 • Phồn – 佔絕對優勢
 • Pinyin – Zhàn juéduì yōushì
 • Bồi – Chan chuế tuây dâu sư
 • Dịch tiếng Việt – Thống trị
 • Dịch tiếng Anh – to reign supreme

Ví dụ 2:

 • Giản – 他占了我的位置
 • Phồn – 他佔了我的位置
 • Pinyin – Tā zhànle wǒ de wèizhì
 • Bồi – Tha chan lơ ủa tơ uây chư
 • Dịch tiếng Việt – Anh ấy thay thế tôi
 • Dịch tiếng Anh – He took my seat


Các chữ Hán đồng âm

 • 战: to fight; fight; war; battle;
 • 戦: Japanese variant of 戰|战;
 • 栈: a wooden or bamboo pen for sheep or cattle; wood or bamboo trestlework; a warehouse;
 • 桟: Japanese variant of 棧|栈[zhan4];
 • 湛: deep; clear (water);
 • 站: station; to stand; to halt; to stop; branch of a company or organization; website;
 • 绽: to burst open; to split at the seam;
 • 蘸: to dip in (ink, sauce etc);
 • 虥: striped wild cat;
 • 襢: unadorned but elegant dress;
 • 轏: chariot for sleeping and conveyance;


Từ vựng có chứa từ này theo trình độ HSK

Danh sách từ vựng HSK1

 

Các sách song ngữ Trung - Việt bán chạy nhất

Content Protection by DMCA.com

Thư mục:   HSK5, HSK5 – Phần 24 (2351 – 2400)

Comments

6  +  1  =