Menu

2407 – 整齐 – HSK5 – Từ điển tam ngữ 5099 từ vựng HSK 1-6

《整》字的笔顺动画演示

《整》的笔顺动画写字动画演示

《整》字的笔顺分步演示(一笔一画写汉字)

《整》的笔顺分步演示(一笔一画写字)

《齐》字的笔顺动画演示

《齐》的笔顺动画写字动画演示

《齐》字的笔顺分步演示(一笔一画写汉字)

《齐》的笔顺分步演示(一笔一画写字)


Giải nghĩa

 • Hán Việt: Xem trên sách bản cứng
 • Phát âm bồi: Xem trên sách bản cứng
 • Pinyin: Xem trên sách bản cứng
 • Phồn thể: Xem trên sách bản cứng
 • Nghĩa tiếng Anh:  Xem trên sách bản cứng
 • Nghĩa tiếng Việt:  Xem trên sách bản cứng


Ví dụ

Ví dụ 1:

 • Giản – 一切都很整齐化一
 • Phồn – 一切都很整齊化一
 • Pinyin – Yīqiè dōu hěn zhěngqí huà yī
 • Bồi – Y chia tâu hấn chẩng chí hoa y
 • Dịch tiếng Việt – Mọi thứ đều gọn gàng
 • Dịch tiếng Anh – Everything was neat and tidied away.

Ví dụ 2:

 • Giản – 这些建筑物排列很整齐
 • Phồn – 這些建築物排列很整齊
 • Pinyin – Zhèxiē jiànzhú wù páiliè hěn zhěngqí
 • Bồi – Chưa xia chiên chú u pái lia hấn chẩng chí
 • Dịch tiếng Việt – Các tòa nhà được sắp xếp gọn gàng.
 • Dịch tiếng Anh – The buildings all line up neatly.


Các chữ Hán đồng âm

 • Không có


Từ vựng có chứa từ này theo trình độ HSK

Danh sách từ vựng HSK1

 

Các sách song ngữ Trung - Việt bán chạy nhất

Content Protection by DMCA.com

Thư mục:   HSK5, HSK5 – Phần 25 (2401 – 2450)

Comments

22  +    =  25