Menu

2429 – 至于 – HSK5 – Từ điển tam ngữ 5099 từ vựng HSK 1-6

《至》字的笔顺动画演示

《至》的笔顺动画写字动画演示

《至》字的笔顺分步演示(一笔一画写汉字)

《至》的笔顺分步演示(一笔一画写字)

《于》字的笔顺动画演示

《于》的笔顺动画写字动画演示

《于》字的笔顺分步演示(一笔一画写汉字)

《于》的笔顺分步演示(一笔一画写字)


Giải nghĩa

 • Hán Việt: Xem trên sách bản cứng
 • Phát âm bồi: Xem trên sách bản cứng
 • Pinyin: Xem trên sách bản cứng
 • Phồn thể: Xem trên sách bản cứng
 • Nghĩa tiếng Anh:  Xem trên sách bản cứng
 • Nghĩa tiếng Việt:  Xem trên sách bản cứng


Ví dụ

Ví dụ 1:

 • Giản – 你不至于骗我吧?
 • Phồn – 你不至於騙我吧?
 • Pinyin – Nǐ bù zhìyú piàn wǒ ba?
 • Bồi – Nỉ pu chư dúy piên ủa pa?
 • Dịch tiếng Việt – Đừng nói dối tôi?
 • Dịch tiếng Anh – You won’t go so far as to cheat me, will you?

Ví dụ 2:

 • Giản – 还不至于,还不至于?
 • Phồn – 還不至於,還不至於?
 • Pinyin – Hái bù zhìyú, hái bù zhìyú?
 • Bồi – Hái pu chư dúy, hái pu chư dúy?
 • Dịch tiếng Việt – Không tệ. Không tệ sao?
 • Dịch tiếng Anh – Not that bad. Not that bad?


Các chữ Hán đồng âm

 • Không có


Từ vựng có chứa từ này theo trình độ HSK

Danh sách từ vựng HSK1

 

Các sách song ngữ Trung - Việt bán chạy nhất

Content Protection by DMCA.com

Thư mục:   HSK5, HSK5 – Phần 25 (2401 – 2450)

Comments

3  +  1  =