Menu

2446 – 主题 – HSK5 – Từ điển tam ngữ 5099 từ vựng HSK 1-6

《主》字的笔顺动画演示

《主》的笔顺动画写字动画演示

《主》字的笔顺分步演示(一笔一画写汉字)

《主》的笔顺分步演示(一笔一画写字)

《题》字的笔顺动画演示

《题》的笔顺动画写字动画演示

《题》字的笔顺分步演示(一笔一画写汉字)

《题》的笔顺分步演示(一笔一画写字)


Giải nghĩa

 • Hán Việt: Xem trên sách bản cứng
 • Phát âm bồi: Xem trên sách bản cứng
 • Pinyin: Xem trên sách bản cứng
 • Phồn thể: Xem trên sách bản cứng
 • Nghĩa tiếng Anh:  Xem trên sách bản cứng
 • Nghĩa tiếng Việt:  Xem trên sách bản cứng


Ví dụ

Ví dụ 1:

 • Giản – 主题的范围总是在变化
 • Phồn – 主題的範圍總是在變化
 • Pinyin – Zhǔtí de fànwéi zǒng shì zài biànhuà
 • Bồi – chủ thí tợ phan uấy chủng sư chai ben hoa
 • Dịch tiếng Việt – Chủ đề làm thay đổi tất cả
 • Dịch tiếng Anh – The boundaries of subject matter change all the time.

Ví dụ 2:

 • Giản – 你的话大都无关主题
 • Phồn – 你的話大都無關主題
 • Pinyin – Nǐ dehuà dàdū wúguān zhǔtí
 • Bồi – nỉ tợ hoa ta tu ú quan chủ thí
 • Dịch tiếng Việt -Các vấn đề bạn nói đều không ổn
 • Dịch tiếng Anh – Most of what you say is beside the question at issue.


Các chữ Hán đồng âm

 • Không có


Từ vựng có chứa từ này theo trình độ HSK

Danh sách từ vựng HSK1

Các sách song ngữ Trung - Việt bán chạy nhất

Content Protection by DMCA.com

Thư mục:   HSK5, HSK5 – Phần 25 (2401 – 2450)

Comments

35  +    =  45