Menu

2540 – 榜样 – HSK6 – Từ điển tam ngữ 5099 từ vựng HSK 1-6

《榜》的笔顺动画写字动画演示

《榜》字的笔顺分步演示(一笔一画写汉字)

《榜》的笔顺分步演示(一笔一画写字)

《样》字的笔顺动画演示

《样》的笔顺动画写字动画演示

《样》字的笔顺分步演示(一笔一画写汉字)

《样》的笔顺分步演示(一笔一画写字)


Giải nghĩa

 • Hán Việt: Xem trên sách bản cứng
 • Phát âm bồi: Xem trên sách bản cứng
 • Pinyin: Xem trên sách bản cứng
 • Phồn thể: Xem trên sách bản cứng
 • Nghĩa tiếng Anh:  Xem trên sách bản cứng
 • Nghĩa tiếng Việt:  Xem trên sách bản cứng


Ví dụ

Ví dụ 1:

 • 以某人为榜样
 • 以某人為榜樣
 • Yǐ mǒu rénwéi bǎngyàng
 • Bồi – Í mẩu rấn uấy bảng dang
 • Dịch tiếng Việt – Lấy ai đó làm ví dụ
 • Dịch tiếng Anh – to model o.s. on somebody

Ví dụ 2:

 • 学习某人的榜样
 • 學習某人的榜樣
 • Xuéxí mǒu rén de bǎngyàng
 • Xuế xí mẩu rấn tợ bảng dang
 • Học tập ví dụ từ ai đó
 • to follow somebody‘s example


Các chữ Hán đồng âm

 • Không có


Từ vựng có chứa từ này theo trình độ HSK

Danh sách từ vựng HSK1

 

Các sách song ngữ Trung - Việt bán chạy nhất

Content Protection by DMCA.com

Thư mục:   HSK6, HSK6 – Phần 01 (2501 – 2550)

Comments

88  +    =  94