Menu

2557 – 报酬 – HSK6 – Từ điển tam ngữ 5099 từ vựng HSK 1-6

《报》的笔顺动画写字动画演示

《报》字的笔顺分步演示(一笔一画写汉字)

《报》的笔顺分步演示(一笔一画写字)

《酬》字的笔顺动画演示

《酬》的笔顺动画写字动画演示

《酬》字的笔顺分步演示(一笔一画写汉字)

《酬》的笔顺分步演示(一笔一画写字)


Giải nghĩa

 • Hán Việt: Xem trên sách bản cứng
 • Phát âm bồi: Xem trên sách bản cứng
 • Pinyin: Xem trên sách bản cứng
 • Phồn thể: Xem trên sách bản cứng
 • Nghĩa tiếng Anh:  Xem trên sách bản cứng
 • Nghĩa tiếng Việt:  Xem trên sách bản cứng


Ví dụ

Ví dụ 1:

 • 你们加班有报酬吗?
 • 你們加班有報酬嗎?
 • Nǐmen jiābān yǒu bàochóu ma?
 • Bồi – Nỉ mân cha ban dẩu bao chấu ma?
 • Dịch tiếng Việt – Bạn có được trả tiền khi tăng ca không?
 • Dịch tiếng Anh – Are you compensated for overtime?

Ví dụ 2:

 • 你现在的工作报酬高吗?
 • 你現在的工作報酬高嗎?
 • Nǐ xiànzài de gōngzuò bàochóu gāo ma?
 • Bồi – Nỉ xen chai tợ cung chua bao chấu cao ma?
 • Dịch tiếng Việt – Thù lao cho công việc hiện tại của bạn có cao không?
 • Dịch tiếng Anh – Are you gainfully employed now?


Các chữ Hán đồng âm

 • Không có


Từ vựng có chứa từ này theo trình độ HSK

Danh sách từ vựng HSK1

 

Các sách song ngữ Trung - Việt bán chạy nhất

Content Protection by DMCA.com

Thư mục:   HSK6, HSK6 – Phần 02 (2551 – 2600)

Comments

2  +    =  9