Menu

2560 – 报复 – HSK6 – Từ điển tam ngữ 5099 từ vựng HSK 1-6

《报》的笔顺动画写字动画演示

《报》字的笔顺分步演示(一笔一画写汉字)

《报》的笔顺分步演示(一笔一画写字)

《复》字的笔顺动画演示

《复》的笔顺动画写字动画演示

《复》字的笔顺分步演示(一笔一画写汉字)

《复》的笔顺分步演示(一笔一画写字)


Giải nghĩa

 • Hán Việt: Xem trên sách bản cứng
 • Phát âm bồi: Xem trên sách bản cứng
 • Pinyin: Xem trên sách bản cứng
 • Phồn thể: Xem trên sách bản cứng
 • Nghĩa tiếng Anh:  Xem trên sách bản cứng
 • Nghĩa tiếng Việt:  Xem trên sách bản cứng


Ví dụ

Ví dụ 1:

 • 我一定会报复他的
 • 我一定會報復他的
 • Wǒ yīdìng huì bàofù tā de
 • Bồi – Ủa i tinh huây bao phú tha tợ
 • Dịch tiếng Việt – Tôi nhất định sẽ trả thù anh ấy
 • Dịch tiếng Anh – I’m going to get even with him!

Ví dụ 2:

 • 向某人报复
 • 向某人報復
 • Xiàng mǒu rén bàofù
 • Bồi – Xeng mẩu rấn bao phú
 • Dịch tiếng Việt – Trả thù (trả đũa) ai đó
 • Dịch tiếng Anh – to get one’s own back (on somebody)


Các chữ Hán đồng âm

 • Không có


Từ vựng có chứa từ này theo trình độ HSK

Danh sách từ vựng HSK1

 

Các sách song ngữ Trung - Việt bán chạy nhất

Content Protection by DMCA.com

Thư mục:   HSK6, HSK6 – Phần 02 (2551 – 2600)

Comments

1  +  7  =