Menu

2562 – 报销 – HSK5 – Từ điển tam ngữ 5099 từ vựng HSK 1-6

《报》的笔顺动画写字动画演示

《报》字的笔顺分步演示(一笔一画写汉字)

《报》的笔顺分步演示(一笔一画写字)

《销》字的笔顺动画演示

《销》的笔顺动画写字动画演示

《销》字的笔顺分步演示(一笔一画写汉字)

《销》的笔顺分步演示(一笔一画写字)


Giải nghĩa

 • Hán Việt: Xem trên sách bản cứng
 • Phát âm bồi: Xem trên sách bản cứng
 • Pinyin: Xem trên sách bản cứng
 • Phồn thể: Xem trên sách bản cứng
 • Nghĩa tiếng Anh:  Xem trên sách bản cứng
 • Nghĩa tiếng Việt:  Xem trên sách bản cứng


Ví dụ

Ví dụ 1:

 • 他報銷了差旅費
 • 他報銷了差旅費
 • Tā bàoxiāole chàlǚfèi
 • Bồi – Tha bao xeo lợ chu luy phây
 • Dịch tiếng Việt – Anh ấy nhận được tiền hoàn phí công tác
 • Dịch tiếng Anh – He received reimbursement for his travel expenses.

Ví dụ 2:

 • 他要求报销7美元的杂费
 • 他要求報銷7美元的雜費
 • Tā yāoqiú bàoxiāo 7 měiyuán de záfèi
 • Bồi – Tha dao chiếu bao xeo chi mẩy doén tợ chá phây
 • Dịch tiếng Việt – Anh ta yêu cầu bồi hoàn 7 đô la chi phí khác
 • Dịch tiếng Anh – He requested reimbursement of $7 for incidental expenses.


Các chữ Hán đồng âm

 • Không có


Từ vựng có chứa từ này theo trình độ HSK

Danh sách từ vựng HSK1

 

Các sách song ngữ Trung - Việt bán chạy nhất

Content Protection by DMCA.com

Thư mục:   HSK6, HSK6 – Phần 02 (2551 – 2600)

Comments

6  +  3  =