Menu

2841 – 粗鲁 – HSK6 – Từ điển tam ngữ 5099 từ vựng HSK 1-6

《粗》字的笔顺动画演示

《粗》的笔顺动画写字动画演示

《粗》字的笔顺分步演示(一笔一画写汉字)

《粗》的笔顺分步演示(一笔一画写字)

《鲁》字的笔顺动画演示

《鲁》的笔顺动画写字动画演示

《鲁》字的笔顺分步演示(一笔一画写汉字)

《鲁》的笔顺分步演示(一笔一画写字)


Giải nghĩa

 • Hán Việt: Xem trên sách bản cứng
 • Phát âm bồi: Xem trên sách bản cứng
 • Pinyin: Xem trên sách bản cứng
 • Phồn thể: Xem trên sách bản cứng
 • Nghĩa tiếng Anh:  Xem trên sách bản cứng
 • Nghĩa tiếng Việt:  Xem trên sách bản cứng


Ví dụ

Ví dụ 1:

 • Giản – 他的粗鲁是无意识的 – Nghe ví dụ
 • Phồn – 他的粗魯是無意識的
 • Pinyin – Tā de cūlǔ shì wúyìshí de
 • Bồi – Tha tợ chu lủ sư ú i sứ tợ
 • Dịch tiếng Việt – Sự thô lỗ của anh ấy là vô ý thức mà thôi
 • Dịch tiếng Anh – His rudeness was unwitting.

Ví dụ 2:

 • Giản – 他们没必要这么粗鲁 – Nghe ví dụ
 • Phồn – 他們沒必要這麼粗魯
 • Pinyin – Tāmen méi bìyào zhème cūlǔ
 • Bồi – Tha mân mấy bi dao chưa mơ chu lủ
 • Dịch tiếng Việt – Họ không cần phải thô lỗ như thế
 • Dịch tiếng Anh – They were unnecessarily rude.


Các chữ Hán đồng âm

 • Không có


Từ vựng có chứa từ này theo trình độ HSK

Danh sách từ vựng HSK1

Các sách song ngữ Trung - Việt bán chạy nhất

Thư mục:   HSK6, HSK6 – Phần 07 (2801 – 2850)

Comments