Menu

2845 – 搓 – HSK6 – Từ điển tam ngữ 5099 từ vựng HSK 1-6

《搓》字的笔顺动画演示

《搓》的笔顺动画写字动画演示

《搓》字的笔顺分步演示(一笔一画写汉字)

《搓》的笔顺分步演示(一笔一画写字)


Giải nghĩa

 • Hán Việt: Xem trên sách bản cứng
 • Phát âm bồi: Xem trên sách bản cứng
 • Pinyin: Xem trên sách bản cứng
 • Phồn thể: Xem trên sách bản cứng
 • Nghĩa tiếng Anh:  Xem trên sách bản cứng
 • Nghĩa tiếng Việt:  Xem trên sách bản cứng


Ví dụ

Ví dụ 1:

 • Giản – 他搓搓手 – Nghe ví dụ
 • Phồn – 他搓搓手
 • Pinyin – Tā cuō cuō shǒu
 • Bồi – Tha chua chua sẩu
 • Dịch tiếng Việt – Anh ấy xoa xoa tay
 • Dịch tiếng Anh – He rubbed his hands together.

Ví dụ 2:

 • Giản – 他在毛巾上搓了搓手- Nghe ví dụ
 • Phồn – 他在毛巾上搓了搓手
 • Pinyin – Tā zài máojīn shàng cuōle cuō shǒu
 • Bồi – Tha chai mái chinh sang chua lợ chua sẩu
 • Dịch tiếng Việt – Anh ấy xoa xoa tay trên khăn
 • Dịch tiếng Anh – He rubbed his hands on the towel.


Các chữ Hán đồng âm

 • 撮: to pick up (a powder etc) with the fingertips; to scoop up; to collect together; to extract; to gather up; classifier: pinch;
 • 磋: deliberate; to polish;
 • 蹉: to error; to slip; to miss; to err;


Từ vựng có chứa từ này theo trình độ HSK

Danh sách từ vựng HSK1

Các sách song ngữ Trung - Việt bán chạy nhất

Thư mục:   HSK6, HSK6 – Phần 07 (2801 – 2850)

Comments