Menu

3498 – 颈椎 – HSK6 – Từ điển HSK 1-6 Hiện đại

《颈》字的笔顺动画演示

《颈》的笔顺动画写字动画演示

《颈》字的笔顺分步演示(一笔一画写汉字)

《颈》的笔顺分步演示(一笔一画写字)

《椎》字的笔顺动画演示

《椎》的笔顺动画写字动画演示

《椎》字的笔顺分步演示(一笔一画写汉字)

《椎》的笔顺分步演示(一笔一画写字)


Giải nghĩa

 • Hán Việt: Xem trên sách bản cứng
 • Phát âm bồi: Xem trên sách bản cứng
 • Pinyin: Xem trên sách bản cứng
 • Phồn thể: Xem trên sách bản cứng
 • Nghĩa tiếng Anh:  Xem trên sách bản cứng
 • Nghĩa tiếng Việt:  Xem trên sách bản cứng


Ví dụ

Ví dụ 1:

 • Giản – 第二颈椎棘突- Nghe ví dụ
 • Phồn – 第二頸椎棘突
 • Pinyin – Dì èr jǐngchuí jí tū
 • Bồi – Updating
 • Dịch tiếng Việt – Updating
 • Dịch tiếng Anh – nuchal bone

Ví dụ 2:

 • Giản – 颈椎平骨凿 – Nghe ví dụ
 • Phồn – 頸椎平骨鑿
 • Pinyin – Jǐngchuí píng gǔ záo
 • Bồi – Updating
 • Dịch tiếng Việt – Updating
 • Dịch tiếng Anh – cervical chisel


Các chữ Hán đồng âm

 • Updating


Từ vựng có chứa từ này theo trình độ HSK

Danh sách từ vựng HSK1

 

Các sách song ngữ Trung - Việt bán chạy nhất

Thư mục:   HSK6, HSK6 – Phần 20 (3451 – 3500)

Comments