Menu

99 từ vựng + câu thành ngữ bổ sung HSK1 – HSK6

Cả nhà click vào giải nghĩa chi tiết để xem giải nghĩa đầy đủ của câu thành ngữ nhé! Đây là phần giải nghĩa đi kèm sách 5099 Từ Vựng HSK1 – 6 (Tam Ngữ Anh Trung Việt) và sẽ có tác dụng tối đa khi được học cùng sách bản cứng ạ!!!

 

5001 暗渡陈仓 暗渡陳倉 àndùchéncāng an tu chấn chang Ám Độ Trần Thương
5002 博学多才 博學多才 bóxué duōcái búa xuế tua chái Bác Học Đa Tài
5003 百依百顺 百依百順 bǎi yī bǎi shùn bải i bải suân Bách Y Bách Thuận
5004 袍泽之谊 袍澤之誼 páozé zhī yì páo chứa chư i Bào Trạch Chi Nghị
5005 博古通今 博古通今 bógǔtōngjīn búa củ thung chin Bát Cổ Thông Kim
5006 八面玲珑 八面玲瓏 bāmiànlínglóng ba men lính lúng Bát Diện Linh Lung
5007 八府巡按 八府巡按 bā fǔ xún àn ba phủ xuấn an Bát Phủ Tuần Án
5008 八方呼应 八方呼應 bāfāng hūyìng ba phang hu ing Bát Phương Hô Ứng
5009 冰清玉洁 冰清玉潔 bīngqīngyùjié binh trinh duy chía Băng Thanh Ngọc Khiết
5010 冰雪融化 冰雪融化 bīngxuě rónghuà binh xuể rúng hoa Băng Tuyết Dung Hóa
5011 贫贱之交 貧賤之交 pínjiàn zhī jiāo pín chen chư cheo Bần Tiện Chi Giao
5012 闭月羞花 閉月羞花 bì yuè xiū huā bi duê xiêu hoa Bế Nguyệt Tu Hoa
5013 琴瑟之好 琴瑟之好 qínsè zhī hǎo chín sưa chư hảo Cầm Sắt Chi Hảo
5014 志同道合 志同道合 zhìtóngdàohé chư thúng tao hứa Chí Đồng Đạo Hợp
5015 指鹿为马 指鹿為馬 zhǐlùwéimǎ chư lu uấy mả Chỉ Lộc Vi Mã
5016 鞠躬尽瘁 鞠躬盡瘁 jūgōngjìncuì chuy cung chin chuây Cúc Cung Tận Tụy
5017 九牛一毛 九牛一毛 jiǔniúyīmáo chiểu niếu i máo Cửu Ngưu Nhất Mao
5018 大公无私 大公無私 dàgōngwúsī ta cung ú sư Đại Công Vô Tư
5019 大智大勇 大智大勇 dàzhì dàyǒng ta chư ta dủng Đại Trí Đại Dũng
5020 斗志昂扬 鬥志昂揚 dòuzhì ángyáng tâu chư áng dáng Đẩu Chí Ngang Dương
5021 同甘共苦 同甘共苦 tónggāngòngkǔ túng can cung khủ Đồng Cam Cộng Khổ
5022 德高望重 德高望重 dégāowàngzhòng tứa cao oang chung Đức Cao Vọng Trọng
5023 含苞欲放 含苞欲放 hánbāo yù fàng hán bao duy phang Hàm Bao Dục Phóng
5024 和风细雨 和風細雨 héfēngxìyǔ hứa phâng xi duỷ Hòa Phong Tế Vũ
5025 雄姿英发 雄姿英發 xióngzī yīng fā xúng chư ing pha Hùng Tư Anh Phát
5026 开诚相见 開誠相見 kāi chéng xiāng jiàn khai chấng xeng chen Khai Thành Tương Kiến
5027 气宇轩昂 氣宇軒昂 qìyǔxuān’áng tri duỷ xoan áng Khí Vũ Hiên Ngang
5028 倾国倾城 傾國傾城 qīng guó qīngchéng trinh cúa trinh chấng Khuynh Quốc Khuynh Thành
5029 老马识途 老馬識途 lǎo mǎshítú lảo mả sứ thú Lão Mã Thức Đồ
5030 龙争虎斗 龍爭虎鬥 lóngzhēnghǔdòu lúng châng hủ tâu Long Tranh Hổ Đấu
5031 六出奇计 六出奇計 liù chūqí jì liêu chu trí chi Lục Xuất Cơ Kế
5032 莫逆之交 莫逆之交 mònì zhī jiāo mua ni chư cheo Mạc Nghịch Chi Giao
5033 满腹经纶 滿腹經綸 mǎnfùjīnglún mản phu chinh luấn Mãn Phúc Kinh Quan
5034 万象更新 萬象更新 wànxiàng gēngxīn oan xeng câng xin Mặc Tượng Canh Tân
5035 明月清风 明月清風 míngyuè qīngfēng mính duê chính phâng Minh Nguyệt Thanh Phong
5036 义结金兰 義結金蘭 yì jié jīnlán i chía chin lán Nghĩa Kết Kim Lan
5037 言而有信 言而有信 yán ér yǒu xìn dén ớ dẩu xin Ngôn Nhi Hữu Tín
5038 五湖四海 五湖四海 wǔhúsìhǎi ủ hú sư hải Ngũ Hồ Tứ Hải
5039 一鸣惊人 一鳴驚人 yīmíngjīngrén i mính chinh rấn Nhất Minh Kinh Nhân
5040 一模一样 一模一樣 yīmúyīyàng i mú i phang Nhất Mô Nhất Dạng
5041 一掷千金 一擲千金 yīzhìqiānjīn i chư chen chin Nhất Trịch Thiên Kim
5042 二八佳人 二八佳人 èrbā jiārén ơ ba cha rấn Nhị Bát Giai Nhân
5043 如花似玉 如花似玉 rúhuā sì yù ru hoa sư duy Như Hoa Tự Ngọc
5044 莺歌燕舞 鶯歌燕舞 yīng gē yàn wǔ inh cưa den ủ Oanh Ca Yên Vũ
5045 风度翩翩 風度翩翩 fēng dù piānpiān phâng tu pen pen Phong Độ Phiên Phiên
5046 风和日丽 風和日麗 fēng hé rì lì phâng hứa ri li Phong Hòa Nhật Li
5047 风雨同舟 風雨同舟 fēngyǔtóngzhōu phâng duỷ thúng châu Phong Vũ Đồng Châu
5048 国色天香 國色天香 guósè tiānxiāng cúa sưa then xẻng Quốc Sắc Thiên Hương
5049 炯炯有神 炯炯有神 jiǒngjiǒng yǒu shén chủng chủng dẩu sấn Quýnh Quýnh Hữu Thần
5050 乍暖还寒 乍暖還寒 zhà nuǎn huán hán cha noản hoán hán Sạ Noãn Hoàn Hàn
5051 愁眉苦脸 愁眉苦臉 chóuméikǔliǎn chấu mấy khủ lén Sầu Mi Khổ Liễm
5052 生龙活虎 生龍活虎 shēnglónghuóhǔ sâng lúng húa hủ Sinh Long Hoạt Hổ
5053 生死之交 生死之交 shēngsǐ zhī jiāo sâng sử chư cheo Sinh Tử Chi Giao
5054 山明水秀 山明水秀 shān míng shuǐ xiù san mính suẩy xiêu Sơn Minh Thủy Tú
5055 才高八斗 才高八斗 cái gāo bā dǒu chái cao ba tẩu Tài Cao Bát Đẩu
5056 三顾茅庐 三顧茅廬 sāngùmáolú san cu máo lú Tam Cố Mao Lư
5057 三言两语 三言兩語 sānyánliǎngyǔ san dén lẻng duỷ Tam Ngôn Lưỡng Ngữ
5058 三心二意 三心二意 sānxīn’èryì san xin ơ i Tam Tâm Nhị Ý
5059 三长两短 三長兩短 sānchángliǎngduǎn san cháng lẻng toản Tam Trường Lưỡng Đoản
5060 心口如一 心口如一 xīnkǒu rúyī xin khẩu rú i Tâm Khẩu Như Nhất
5061 心心相印 心心相印 xīnxīnxiāngyìn xin xin xeng in Tâm Tâm Tương Ứng
5062 心慈面善 心慈面善 xīn cí miànshàn xin cứ men san Tâm Từ Diện Thiện
5063 青山绿水 青山綠水 qīngshān lǜ shuǐ chinh san luy suẩy Thanh Sơn Lục Thủy
5064 滔滔不绝 滔滔不絕 tāotāo bù jué thao thao bu chuế Thao Thao Bất Tuyệt
5065 神机妙算 神機妙算 shénjīmiàosuàn sấn chi meo soan Thần Cơ Diệu Toán
5066 十拿九稳 十拿九穩 shínájiǔwěn sứ ná chiểu uẩn Thập Nã Cửu Ổn
5067 十全十美 十全十美 shíquánshíměi sứ choén sứ mẩy Thập Toàn Thập Mỹ
5068 千变万化 千變萬化 qiānbiànwànhuà chen ben oan hoa Thiên Biến Vạn Hoá
5069 千奇百怪 千奇百怪 qiānqíbǎiguài chen chứ bải quai Thiên Cơ Bách Quái
5070 千金买骨 千金買骨 qiānjīn mǎi gǔ chen chin mải củ Thiên Kim Mãi Cốt
5071 聪明好学 聰明好學 cōngmíng hào xué chung mính hao xuế Thông Minh Hảo Học
5072 聪明绝顶 聰明絕頂 cōngmíng juédǐng chung mính chuế tỉnh Thông Minh Tuyệt Đỉnh
5073 守株待兔 守株待兔 shǒuzhūdàitù sẩu chu tai thu Thủ Chu Đãi Thố
5074 淳风如气 淳風如氣 chún fēng rú qì chuấn phâng rú chi Thuần Phong Như Khí
5075 拭面容言 拭面容言 shì miànróng yán sư men rúng dén Thức Diện Dung Ngôn
5076 实心实意 實心實意 shíxīn shíyì sứ xin sứ i Thực Tâm Thực Ý
5077 情投意合 情投意合 qíngtóuyìhé chinh thấu i hứa Tình Đầu Ý Hợp
5078 情同骨肉 情同骨肉 qíng tóng gǔròu chinh túng củ râu Tình Đồng Cốt Nhục
5079 情同手足 情同手足 qíngtóngshǒuzú chinh tóng sẩu chú Tình Đồng Thủ Túc
5080 全能全智 全能全智 quánnéng quán zhì choén nấng choén chư Toàn Năng Toàn Trí
5081 沉鱼落雁 沉魚落雁 chényúluòyàn chấn duý lua den Trầm Ngư Lạc Nhạn
5082 智勇双全 智勇雙全 zhìyǒng shuāngquán chư dủng soang choén Trí Dũng Song Toàn
5083 足智多谋 足智多謀 zúzhìduōmóu chú chư tua mấu Túc Trí Đa Mưu
5084 四面八方 四面八方 sìmiànbāfāng sư men ba phang Tứ Diện Bát Phương
5085 四分五裂 四分五裂 sìfēnwǔliè sư phân ủ lia Tứ Phân Ngũ Liệt
5086 自相矛盾 自相矛盾 zì xiāng máodùn chư xeng máo tuân Tự Tương Mâu Thuẫn
5087 相貌堂堂 相貌堂堂 xiàngmào tángtáng xeng mao tháng tháng Tướng Mạo Đường Đường
5088 雍容华贵 雍容華貴 yōngróng huáguì dung dúng hoá quây Ung Dung Hoa Quý
5089 威风凛凛 威風凜凜 wēifēng lǐnlǐn uây phâng lỉn lỉn Uy Phong Lẫm Lẫm
5090 刎颈之交 刎頸之交 wěnjǐng zhī jiāo uẩn chinh chư cheo Vãn Cảnh Chi Giao
5091 春江如练 春江如練 chūnjiāng rú liàn chuân cheng rú len Xuân Giang Như Luyện
5092 春花怒放 春花怒放 chūnhuā nùfàng chuân hoa nu phang Xuân Hoa Nộ Phóng
5093 春花秋月 春花秋月 chūnhuā qiūyuè chuân hoa chiêu duê Xuân Hoa Thu Nguyệt
5094 春风得意 春風得意 chūnfēngdéyì chuân phâng tứa i Xuân Phong Đắc Ý
5095 春风送暖 春風送暖 chūnfēng sòng nuǎn chuân phâng sung noản Xuân Phong Tống Noãn
5096 春光灿烂 春光燦爛 chūnguāng cànlàn chuân phâng chan lan Xuân Quang Xán Lạn
5097 春雨绵绵 春雨綿綿 chūnyǔ miánmián chuân duỷ mén mén Xuân Vũ Miên Miên
5098 出口成章 出口成章 chūkǒuchéngzhāng chu khẩu chấng chang Xuất Khẩu Thành Chương
5099 出水芙蓉 出水芙蓉 chūshuǐ fúróng chu suẩy phú rung Xuất Thủy Phù Dung

Các sách song ngữ Trung - Việt bán chạy nhất

Thư mục:   HSK

Comments