Menu

Tải file nghe MP3 Audio – Sách Trung Quốc 247: Góc nhìn bỡ ngỡ – Bài 004 – Người Trung Quốc có chuẩn giờ giấc – 中国人准时吗?(中國人準時嗎?) – Zhōngguó rén zhǔnshí ma?Chú ý: Đây là tài tiệu đi kèm sách bản cứng Trung Quốc 247: Một cái nhìn bỡ ngỡ. Tài liệu sẽ có ích và có tác dụng tối đa khi dùng cùng sách bản cứng. Cả nhà có thể xem thêm về sách bản cứng tại đây nha!

Giản thể: 中国人准时吗?

中国人到底准不准时?我觉得这个问题很难回答,于是我问了好几个朋友,他们给我的答案也是:要看情况。

如果有正式的活动,中国人很准时,甚至太准时以至于提前到达。比如,上课、上班,请客吃饭,公司举行会议,或者刚刚认识的恋人约会。在这些情况中,人们互相不是很熟,为了让对方觉得自己对这件事情很重视,所以一定会准时到达。有时候,为了防止迟到的尴尬,人们宁愿提前到达。在学校,上课迟到是很严重的。小学生最怕迟到,因为迟到就要被记下名字,然后说明原因,老师可能还要找家长谈话。上班迟到跟家长没有关系,但是跟你的薪水的关系肯定不小。一位很久没有见面的朋友请你全家人吃饭,如果迟到就是不给人家面子。公司要开会讨论新的方案,除非你是顶头上司,否则就不要犯懒。当然,如果是非正式的活动,就不需要很准时。朋友聚会或者全家人一起吃饭,只要你别太晚出现,一般都没有问题。

在交通方面,中国的火车基本上是长途火车,人们必须提前购买火车票。火车一般准时发车,准时到达。中国的飞机和全世界的飞机都是一样的。大城市的飞机场都离市区比较远,所以你一定要找好交通工具,计算好时间。在城市里,地铁和公交都没有准确的时间表,但是一般5-10分钟就有一班车。要坐多久,你只能自己估计了。由于中国的城市相对比较大,坐地铁或者公交车要花不少时间。我在北京常常有坐公交车坐一个多小时的经历,还真是挺累人的。

Phồn thể: 中國人準時嗎?

中國人到底準不准時?我覺得這個問題很難回答,於是我問了好幾個朋友,他​​們給我的答案也是:要看情況。

如果有正式的活動,中國人很準時,甚至太準時以至於提前到達。比如,上課、上班,請客吃飯,公司舉行會議,或者剛剛認識的戀人約會。在這些情況中,人們互相不是很熟,為了讓對方覺得自己對這件事情很重視,所以一定會準時到達。有時候,為了防止遲到的尷尬,人們寧願提前到達。在學校,上課遲到是很嚴重的。小學生最怕遲到,因為遲到就要被記下名字,然後說明原因,老師可能還要找家長談話。上班遲到跟家長沒有關係,但是跟你的薪水的關係肯定不小。一位很久沒有見面的朋友請你全家人吃飯,如果遲到就是不給人家面子。公司要開會討論新的方案,除非你是頂頭上司,否則就不要犯懶。當然,如果是非正式的活動,就不需要很準時。朋友聚會或者全家人一起吃飯,只要你別太晚出現,一般都沒有問題。

在交通方面,中國的火車基本上是長途火車,人們必須提前購買火車票。火車一般準時發車,準時到達。中國的飛機和全世界的飛機都是一樣的。大城市的飛機場都離市區比較遠,所以你一定要找好交通工具,計算好時間。在城市裡,地鐵和公交都沒有準確的時間表,但是一般5-10分鐘就有一班車。要坐多久,你只能自己估計了。由於中國的城市相對比較大,坐地鐵或者公交車要花不少時間。我在北京常常有坐公交車坐一個多小時的經歷,還真是挺累人的。

Pinyin: Zhōngguó rén zhǔnshí ma?

Zhōngguó rén dàodǐ zhǔn bù zhǔnshí? Wǒ juédé zhège wèntí hěn nán huídá, yúshì wǒ wènle hǎojǐ gè péngyǒu, tāmen gěi wǒ de dá’àn yěshì: Yào kàn qíngkuàng.

Rúguǒ yǒu zhèngshì de huódòng, zhōngguó rén hěn zhǔnshí, shènzhì tài zhǔnshí yǐ zhìyú tíqián dàodá. Bǐrú, shàngkè, shàngbān, qǐngkè chīfàn, gōngsī jǔxíng huìyì, huòzhě gānggāng rènshì de liànrén yuēhuì. Zài zhèxiē qíngkuàng zhōng, rénmen hùxiāng bùshì hěn shú, wèile ràng duìfāng juédé zìjǐ duì zhè jiàn shìqíng hěn zhòngshì, suǒyǐ yīdìng huì zhǔnshí dàodá. Yǒu shíhòu, wèile fángzhǐ chídào de gāngà, rénmen nìngyuàn tíqián dàodá. Zài xuéxiào, shàngkè chídào shì hěn yánzhòng de. Xiǎoxuéshēng zuì pà chídào, yīnwèi chídào jiù yào bèi jì xià míngzì, ránhòu shuōmíng yuányīn, lǎoshī kěnéng hái yào zhǎo jiā cháng tánhuà. Shàngbān chídào gēn jiāzhǎng méiyǒu guānxì, dànshì gēn nǐ de xīnshuǐ de guānxì kěndìng bù xiǎo. Yī wèi hěnjiǔ méiyǒu jiànmiàn de péngyǒu qǐng nǐ quánjiā rén chīfàn, rúguǒ chídào jiùshì bù gěi rénjiā miànzi. Gōngsī yào kāihuì tǎolùn xīn de fāng’àn, chúfēi nǐ shì dǐngtóu shàngsi, fǒuzé jiù bùyào fàn lǎn. Dāngrán, rúguǒ shìfēi zhèngshì de huódòng, jiù bù xūyào hěn zhǔnshí. Péngyǒu jùhuì huòzhě quánjiā rén yīqǐ chīfàn, zhǐyào nǐ bié tài wǎn chūxiàn, yībān dōu méiyǒu wèntí.

Zài jiāotōng fāngmiàn, zhōngguó de huǒchē jīběn shàng shì chángtú huǒchē, rénmen bìxū tíqián gòumǎi huǒchē piào. Huǒchē yībān zhǔnshí fāchē, zhǔnshí dàodá. Zhōngguó de fēijī hé quán shìjiè de fēijī dōu shì yīyàng de. Dà chéngshì de fēijī chǎng dōu lí shì qū bǐjiào yuǎn, suǒyǐ nǐ yīdìng yào zhǎo hǎo jiāotōng gōngjù, jìsuàn hǎo shíjiān. Zài chéngshì lǐ, dìtiě hé gōngjiāo dōu méiyǒu zhǔnquè de shíjiān biǎo, dànshì yībān 5-10 fēnzhōng jiù yǒuyī bānchē. Yào zuò duōjiǔ, nǐ zhǐ néng zìjǐ gūjìle. Yóuyú zhōngguó de chéngshì xiāngduì bǐjiào dà, zuò dìtiě huòzhě gōngjiāo chē yào huā bu shǎo shíjiān. Wǒ zài běijīng chángcháng yǒu zuò gōngjiāo chē zuò yīgè duō xiǎoshí de jīnglì, hái zhēnshi tǐng lèi rén de.

Xem danh sách các bài khác

Phần dịch tiếng Việt có trong sách bản cứng: Trung Quốc 247 – Góc nhìn bỡ ngỡ cả nhà nhé!


Các sách song ngữ Trung - Việt bán chạy nhất

Content Protection by DMCA.com

Thư mục:   Học nghe tiếng Trung, Trung Quốc 247: Góc nhìn bỡ ngỡ, Văn hoá Trung Hoa

Comments

4  +    =  9