Menu

Tải file nghe MP3 Audio – Sách Trung Quốc 247: Góc nhìn bỡ ngỡ – Bài 017 – Bàn Cổ khai thiên lập địa – 盘古开天辟地 (盤古開天闢地) – Pángǔ kāitiānpìdìChú ý: Đây là tài tiệu đi kèm sách bản cứng Trung Quốc 247: Một cái nhìn bỡ ngỡ. Tài liệu sẽ có ích và có tác dụng tối đa khi dùng cùng sách bản cứng. Cả nhà có thể xem thêm về sách bản cứng tại đây nha!

Giản thể: 盘古开天辟地

圣经里,上帝创造了世界,而在中国神话里,世界是由一位名叫盘古的巨人创造的。盘古开天辟地,是中国神话中的“创世纪”。

很久很久以前,整个世界就像一只巨大的蛋,浑浊不清,既没有光也没有声音。就在这样的环境下,人类的祖先——盘古——出生了。他在混沌中沉睡了无数年后终于醒来。他手里有一把斧头,于是就不停地往外挖,想离开这个黑暗的世界。终于有一天,世界被他劈开:清的东西往上飘形成了天,浊的东西往下沉形成了地。

盘古担心天地重新合并,就用双手撑着天,双脚踩着地。他顶天立地,又站了无数年。天地之间的距离每天都在增加,盘古的身体也越来越大。他死的时候,把整个身体都献给了世界:盘古的两只眼睛变成太阳和月亮,头发变成天上的星星;他口里吐出的气变成风和云,他的声音变成雷,汗水变成雨;他的身体变成山,肌肉变成田;他的皮肤变成草木,他的血液变成江河湖海。

据说,中国最著名的五座大山——五岳,就是盘古的头和四肢变成的。

Phồn thể: 盤古開天闢地

聖經裡,上帝創造了世界,而在中國神話裡,世界是由一位名叫盤古的巨人創造的。盤古開天闢地,是中國神話中的“創世紀”。

很久很久以前,整個世界就像一隻巨大的蛋,渾濁不清,既沒有光也沒有聲音。就在這樣的環境下,人類的祖先——盤古——出生了。他在混沌中沉睡了無數年後終於醒來。他手裡有一把斧頭,於是就不停地往外挖,想離開這個黑暗的世界。終於有一天,世界被他劈開:清的東西往上飄形成了天,濁的東西往下沉形成了地。

盤古擔心天地重新合併,就用雙手撐著天,雙腳踩著地。他頂天立地,又站了無數年。天地之間的距離每天都在增加,盤古的身體也越來越大。他死的時候,把整個身體都獻給了世界:盤古的兩隻眼睛變成太陽和月亮,頭髮變成天上的星星;他口裡吐出的氣變成風和雲,他的聲音變成雷,汗水變成雨;他的身體變成山,肌肉變成田;他的皮膚變成草木,他的血液變成江河湖海。

據說,中國最著名的五座大山——五嶽,就是盤古的頭和四肢變成的。

Pinyin: Pángǔ kāitiānpìdì

Shèngjīng lǐ, shàngdì chuàngzàole shìjiè, ér zài zhōngguó shénhuà lǐ, shìjiè shì yóu yī wèi míng jiào pángǔ de jùrén chuàngzào de. Pángǔ kāitiānpìdì, shì zhōngguó shénhuà zhōng de “chuàngshìjì”.

Hěnjiǔ hěnjiǔ yǐqián, zhěnggè shìjiè jiù xiàng yī zhǐ jùdà de dàn, húnzhuó bù qīng, jì méiyǒu guāng yě méiyǒu shēngyīn. Jiù zài zhèyàng de huánjìng xià, rénlèi de zǔxiān——pángǔ——chūshēngle. Tā zài hùndùn zhōng chén shuì le wúshù nián hòu zhōngyú xǐng lái. Tā shǒu lǐ yǒuyī bǎ fǔtóu, yúshì jiù bù tíng de wǎngwài wā, xiǎng líkāi zhège hēi’àn de shìjiè. Zhōngyú yǒu yītiān, shìjiè bèi tā pī kāi: Qīng de dōngxī wǎng shàng piāo xíngchéngle tiān, zhuó de dōngxī wǎng xià chén xíngchéngle dì.

Pángǔ dānxīn tiāndì chóngxīn hébìng, jiù yòng shuāngshǒu chēngzhe tiān, shuāng jiǎo cǎi zhuódì. Tā dǐngtiānlìdì, yòu zhàn le wúshù nián. Tiāndì zhī jiān de jùlí měitiān dū zài zēngjiā, pángǔ de shēntǐ yě yuè lái yuè dà. Tā sǐ de shíhòu, bǎ zhěnggè shēntǐ dōu xiàn gěile shìjiè: Pángǔ de liǎng zhī yǎnjīng biàn chéng tàiyáng hé yuèliàng, tóufa biàn chéng tiānshàng de xīngxīng; tā kǒu lǐ tǔchū de qì biàn chéng fēng hé yún, tā de shēngyīn biàn chéng léi, hànshuǐ biàn chéng yǔ; tā de shēntǐ biàn chéng shān, jīròu biàn chéng tián; tā de pífū biàn chéng cǎomù, tā de xuèyè biàn chéng jiānghé hú hǎi.

Jùshuō, zhōngguó zuì zhùmíng de wǔ zuò dàshān——wǔyuè, jiùshì pángǔ de tóu hé sìzhī biàn chéng de.

Xem danh sách các bài khác

Phần dịch tiếng Việt có trong sách bản cứng: Trung Quốc 247 – Góc nhìn bỡ ngỡ cả nhà nhé!


Các sách song ngữ Trung - Việt bán chạy nhất

Content Protection by DMCA.com

Thư mục:   Học nghe tiếng Trung, Trung Quốc 247: Góc nhìn bỡ ngỡ, Văn hoá Trung Hoa

Comments

3  +  2  =