Menu

Tải file nghe MP3 Audio – Sách Trung Quốc 247: Góc nhìn bỡ ngỡ – Bài 025 – Cùng một thế giới, cùng một ước mơ (ba): Bằng chứng kỳ tích – 同一个世界,同一个梦想(三):见证奇迹 (– 同一個世界,同一個夢想(三):見證奇蹟) – – Tóng yīgè shìjiè, tóng yīgè mèngxiǎng (sān): Jiànzhèng qíjīChú ý: Đây là tài tiệu đi kèm sách bản cứng Trung Quốc 247: Một cái nhìn bỡ ngỡ. Tài liệu sẽ có ích và có tác dụng tối đa khi dùng cùng sách bản cứng. Cả nhà có thể xem thêm về sách bản cứng tại đây nha!

Giản thể: – 同一个世界,同一个梦想(三):见证奇迹

“同一个世界,同一个梦想”是北京奥运会的口号,体现了奥林匹克精神,表达了全世界追求人类美好未来的共同愿望。

北京奥运会见证了无数奇迹。被称为“飞鱼”的美国游泳运动员菲尔普斯在水立方一共拿下八枚金牌,是本次奥运会拿到金牌最多的人;来自牙买加的“飞人”博尔特夺得了男子100米和200米的金牌,并创造了世界纪录,他当之无愧地成为世界上最快的人。来自印度、蒙古和阿塞拜疆的选手在北京奥运会上为自己的国家获得了历史上第一枚金牌;多哥、阿富汗等国家则拿到了他们历史上第一块奖牌。对伊拉克运动员来说,能参加奥运会已经是一个梦想了。战争问题让这个国家的运动员几乎无法参加奥运会,而国际奥委会却破格让伊拉克女运动员参加比赛,这正是奥林匹克精神的最好的例子。在举重比赛的颁奖仪式上,德国运动员施泰纳把死去的妻子的照片和奥运金牌一起高高举起,不禁让人们感动落泪。奥运会赛场上有喜也有忧,获得胜利的人是少数的,多数的人和奖牌无缘,但是他们都在学习、进步。他们受到的,是13亿中国人的热情欢迎。几乎每场比赛都是他们的主场,因为我们都是一家人。

中国运动员在自己的国家参加奥运会,拿出了最好的实力,获得了最多的金牌。这鼓舞了中国人的爱国热情。但我们也知道,金牌最多,并不意味着我们是体育最强国。发扬奥运精神,让更多人参与体育运动,才是我们的目标。

奥运会不仅是运动员的赛场,对所有参与奥运会的工作人员来说,这也是一场比赛。来自不同地方、不同国家的人们在一起合作,共同进步;面对困难时同心协力、取得成功时分享喜悦。志愿者是奥运会的形象大使,他们贡献了自己的力量,被称为“北京最好的名片”。北京奥运会结束后,很多设施、场地被改造并得到重新利用;举办奥运会的经验被保留下来;奥林匹克精神和志愿者精神得到传播和发扬。

最后,我请大家欣赏奥运会的主题曲《我和你》,这是中国人对奥林匹克的理解。

《我和你》歌词:

(刘欢)

我和你,心连心,同住地球村,

为梦想,千里行,相会在北京。

来吧!朋友,伸出你的手,

我和你,心连心,永远一家人。

(莎拉·布莱曼)

You and Me,

From one world,

We are family.

Travel dream,

A thousand miles,

Meeting in Beijing.

Come together,

Put your hand in mine.

You and me,

From one world,

We are family.

歌曲:《我和你》
作者:陈其钢
演唱:刘欢,莎拉·布莱曼

Phồn thể: – 同一個世界,同一個夢想(三):見證奇蹟

“同一個世界,同一個夢想”是北京奧運會的口號,體現了奧林匹克精神,表達了全世界追求人類美好未來的共同願望。

北京奧運會見證了無數奇蹟。被稱為“飛魚”的美國游泳運動員菲爾普斯在水立方一共拿下八枚金牌,是本次奧運會拿到金牌最多的人;來自牙買加的“飛人”博爾特奪得了男子100米和200米的金牌,並創造了世界紀錄,他當之無愧地成為世界上最快的人。來自印度、蒙古和阿塞拜疆的選手在北京奧運會上為自己的國家獲得了歷史上第一枚金牌;多哥、阿富汗等國家則拿到了他們歷史上第一塊獎牌。對伊拉克運動員來說,能參加奧運會已經是一個夢想了。戰爭問題讓這個國家的運動員幾乎無法參加奧運會,而國際奧委會卻破格讓伊拉克女運動員參加比賽,這正是奧林匹克精神的最好的例子。在舉重比賽的頒獎儀式上,德國運動員施泰納把死去的妻子的照片和奧運金牌一起高高舉起,不禁讓人們感動落淚。奧運會賽場上有喜也有憂,獲得勝利的人是少數的,多數的人和獎牌無緣,但是他們都在學習、進步。他們受到的,是13億中國人的熱情歡迎。幾乎每場比賽都是他們的主場,因為我們都是一家人。

中國運動員在自己的國家參加奧運會,拿出了最好的實力,獲得了最多的金牌。這鼓舞了中國人的愛國熱情。但我們也知道,金牌最多,並不意味著我們是體育最強國。發揚奧運精神,讓更多人參與體育運動,才是我們的目標。

奧運會不僅是運動員的賽場,對所有參與奧運會的工作人員來說,這也是一場比賽。來自不同地方、不同國家的人們在一起合作,共同進步;面對困難時同心協力、取得成功時分享喜悅。志願者是奧運會的形像大使,他們貢獻了自己的力量,被稱為“北京最好的名片”。北京奧運會結束後,很多設施、場地被改造並得到重新利用;舉辦奧運會的經驗被保留下來;奧林匹克精神和志願者精神得到傳播和發揚。

最後,我請大家欣賞奧運會的主題曲《我和你》,這是中國人對奧林匹克的理解。

《我和你》歌詞:

(劉歡)

我和你,心連心,同住地球村,

為夢想,千里行,相會在北京。

來吧!朋友,伸出你的手,

我和你,心連心,永遠一家人。

(莎拉·布萊曼)

You and Me,

From one world,

We are family.

Travel dream,

A thousand miles,

Meeting in Beijing.

Come together,

Put your hand in mine.

You and me,

From one world,

We are family.

歌曲:《我和你》
作者:陳其鋼
演唱:劉歡,莎拉·布萊曼

Pinyin:– Tóng yīgè shìjiè, tóng yīgè mèngxiǎng (sān): Jiànzhèng qíjī

“Tóng yīgè shìjiè, tóng yīgè mèngxiǎng” shì běijīng àoyùnhuì de kǒuhào, tǐxiànle àolínpǐkè jīngshén, biǎodále quán shìjiè zhuīqiú rénlèi měihǎo wèilái de gòngtóng yuànwàng.

Běijīng àoyùnhuì jiàn zhèng le wúshù qíjī. Bèi chēng wèi “fēiyú” de měiguó yóuyǒng yùndòngyuán fēi ěr pǔ sī zài shuǐ lìfāng yīgòng ná xià bā méi jīnpái, shì běn cì àoyùnhuì ná dào jīnpái zuìduō de rén; láizì yámǎijiā de “fēirén” bó ěr tè duó dé le nánzǐ 100 mǐ hé 200 mǐ de jīnpái, bìng chuàngzàole shìjiè jìlù, tā dāngzhīwúkuì de chéngwéi shìjiè shàng zuì kuài de rén. Láizì yìndù, ménggǔ hé āsèbàijiāng de xuǎnshǒu zài běijīng àoyùnhuì shàng wèi zìjǐ de guójiā huòdéle lìshǐ shàng dì yī méi jīnpái; duō gē, āfùhàn děng guójiā zé ná dàole tāmen lìshǐ shàng dì yī kuài jiǎngpái. Duì yīlākè yùndòngyuán lái shuō, néng cānjiā àoyùnhuì yǐjīng shì yīgè mèngxiǎngle. Zhànzhēng wèntí ràng zhège guójiā de yùndòngyuán jīhū wúfǎ cānjiā àoyùnhuì, ér guójì ào wěi huì què pògé ràng yīlākè nǚ yùndòngyuán cānjiā bǐsài, zhè zhèng shì àolínpǐkè jīngshén de zuì hǎo de lìzi. Zài jǔzhòng bǐsài de bānjiǎng yíshì shàng, déguó yùndòngyuán shī tài nà bǎ sǐqù de qīzi de zhàopiàn hé àoyùn jīnpái yīqǐ gāo gāo jǔ qǐ, bùjīn ràng rénmen gǎndòng luò lèi. Àoyùnhuì sàichǎng shàng yǒuxǐ yěyǒu yōu, huòdé shènglì de rén shì shǎo shǔ de, duō shǔ de rén hé jiǎngpái wúyuán, dànshì tāmen dōu zài xuéxí, jìnbù. Tāmen shòudào de, shì 13 yì zhōngguó rén de rèqíng huānyíng. Jīhū měi chǎng bǐsài dōu shì tāmen de zhǔchǎng, yīnwèi wǒmen dōu shì yījiā rén.

Zhōngguó yùndòngyuán zài zìjǐ de guójiā cānjiā àoyùnhuì, ná chūle zuì hǎo de shílì, huòdéle zuìduō de jīnpái. Zhè gǔwǔle zhōngguó rén de àiguó rèqíng. Dàn wǒmen yě zhīdào, jīnpái zuìduō, bìng bù yìwèizhe wǒmen shì tǐyù zuì qiáng guó. Fāyáng àoyùn jīngshén, ràng gèng duō rén shēn yǔ tǐyù yùndòng, cái shì wǒmen de mùbiāo.

Àoyùnhuì bùjǐn shì yùndòngyuán de sàichǎng, duì suǒyǒu cānyù àoyùnhuì de gōngzuò rényuán lái shuō, zhè yěshì yī chǎng bǐsài. Láizì bùtóng dìfāng, bùtóng guójiā de rénmen zài yīqǐ hézuò, gòngtóng jìnbù; miàn duì kùnnán shí tóngxīn xiélì, qǔdé chénggōng shí fēnxiǎng xǐyuè. Zhìyuàn zhě shì àoyùnhuì de xíngxiàng dàshǐ, tāmen gòngxiànle zìjǐ de lìliàng, bèi chēng wèi “běijīng zuì hǎo de míngpiàn”. Běijīng àoyùnhuì jiéshù hòu, hěnduō shèshī, chǎngdì bèi gǎizào bìng dédào chóngxīn lìyòng; jǔbàn àoyùnhuì de jīngyàn bèi bǎoliú xiàlái; àolínpǐkè jīngshén hé zhìyuàn zhě jīngshén dédào chuánbò hé fāyáng.

Zuìhòu, wǒ qǐng dàjiā xīnshǎng àoyùnhuì de zhǔtí qū “wǒ hé nǐ”, zhè shì zhōngguó rén duì àolínpǐkè de lǐjiě.

“Wǒ hé nǐ” gēcí:

(Liúhuān)

Wǒ hé nǐ, xīn lián xīn, tóng zhù dìqiúcūn,

Wèi mèngxiǎng, qiānlǐ háng, xiāng huì zài běijīng.

Lái ba! Péngyǒu, shēn chū nǐ de shǒu,

Wǒ hé nǐ, xīn lián xīn, yǒngyuǎn yījiā rén.

(Shā lā·bù lái màn)

You and Me,

From one world,

We are family.

Travel dream,

A thousand miles,

Meeting in Beijing.

Come together,

Put your hand in mine.

You and me,

From one world,

We are family.

Gēqǔ:“Wǒ hé nǐ”
Zuòzhě: Chénqígāng
Yǎnchàng: Liúhuān, Shā lā, Bù lái màn

Xem danh sách các bài khác

Phần dịch tiếng Việt có trong sách bản cứng: Trung Quốc 247 – Góc nhìn bỡ ngỡ cả nhà nhé!

Các sách song ngữ Trung - Việt bán chạy nhất

Content Protection by DMCA.com

Thư mục:   Học nghe tiếng Trung, Trung Quốc 247: Góc nhìn bỡ ngỡ, Văn hoá Trung Hoa

Comments

  +  88  =  92