Menu

Tải file nghe MP3 Audio – Sách Trung Quốc 247: Góc nhìn bỡ ngỡ – Bài 029 – Lễ độc thân – 光棍节 (光棍節) – Guānggùn jiéChú ý: Đây là tài tiệu đi kèm sách bản cứng Trung Quốc 247: Một cái nhìn bỡ ngỡ. Tài liệu sẽ có ích và có tác dụng tối đa khi dùng cùng sách bản cứng. Cả nhà có thể xem thêm về sách bản cứng tại đây nha!

Giản thể: 光棍节

中国人对数字很敏感,可以由数字联想到很多东西。比如,由今天的日期:11月11日,人们想出了一个有趣的节日。你猜猜,这是什么节日?

阿拉伯数字“1”像一根光滑的棍子,在中文里面,“光棍”的意思是单身的人,而且“1”本来就表示单数,于是,一年中“光棍”最多的一天,难道不是一个值得庆祝的日子吗?这个节日就叫做光棍节。人们把11月11日叫做大光棍节,把1月1日叫做小光棍节,而1月11日或者11月1日就叫做中光棍节。光棍节产生于校园。大学里面,一般四个人住一间宿舍,如果四个人都是光棍,那这个节日就是给他们准备的。随着它从校园走向社会,这个另类节日的知名度越来越高。

怎么庆祝光棍节呢?光棍节是一个民间的节日,而且只有光棍才会庆祝这个节日。庆祝光棍节的方式有很多:有些人一起去吃饭喝酒,有些人参加单身聚会,还有人很乐观,在这一天想办法摆脱光棍。我还听说了一个更有趣的庆祝方式:早晨买四根油条和两个鸡蛋或者包子,然后马上吃掉。11月11日可以写成11:11,所以四根油条就是那四个“1”,而两个鸡蛋或包子则是那个冒号。据说,这样可以尽快“脱光”。对了,“脱光”就是“摆脱光棍”的缩写。

Phồn thể: 光棍節

中國人對數字很敏感,可以由數字聯想到很多東西。比如,由今天的日期:11月11日,人們想出了一個有趣的節日。你猜猜,這是什麼節日?

阿拉伯數字“1”像一根光滑的棍子,在中文裡面,“光棍”的意思是單身的人,而且“1”本來就表示單數,於是,一年中“光棍”最多的一天,難道不是一個值得慶祝的日子嗎?這個節日就叫做光棍節。人們把11月11日叫做大光棍節,把1月1日叫做小光棍節,而1月11日或者11月1日就叫做中光棍節。光棍節產生於校園。大學裡面,一般四個人住一間宿舍,如果四個人都是光棍,那這個節日就是給他們準備的。隨著它從校園走向社會,這個另類節日的知名度越來越高。

怎麼慶祝光棍節呢?光棍節是一個民間的節日,而且只有光棍才會慶祝這個節日。慶祝光棍節的方式有很多:有些人一起去吃飯喝酒,有些人參加單身聚會,還有人很樂觀,在這一天想辦法擺脫光棍。我還聽說了一個更有趣的慶祝方式:早晨買四根油條和兩個雞蛋或者包子,然後馬上吃掉。 11月11日可以寫成11:11,所以四根油條就是那四個“1”,而兩個雞蛋或包子則是那個冒號。據說,這樣可以盡快“脫光”。對了,“脫光”就是“擺脫光棍”的縮寫。

Pinyin: Guānggùn jié

Zhōngguó rén duì shùzì hěn mǐngǎn, kěyǐ yóu shùzì liánxiǎng dào hěnduō dōngxī. Bǐrú, yóu jīntiān de rìqí: 11 yuè 11 rì, rénmen xiǎng chūle yīgè yǒuqù de jiérì. Nǐ cāi cāi, zhè shì shénme jiérì?

Ālābó shùzì “1” xiàng yī gēn guānghuá de gùnzi, zài zhōngwén lǐmiàn,“guānggùn” de yìsi shì dānshēn de rén, érqiě “1” běnlái jiù biǎoshì dānshù, yúshì, yī nián zhōng “guānggùn” zuìduō de yītiān, nándào bùshì yīgè zhídé qìngzhù de rìzi ma? Zhège jiérì jiù jiàozuò guānggùn jié. Rénmen bǎ 11 yuè 11 rì jiàozuò dà guānggùn jié, bǎ 1 yuè 1 rì jiàozuò xiǎo guānggùn jié, ér 1 yuè 11 rì huòzhě 11 yuè 1 rì jiù jiàozuò zhōng guānggùn jié. Guānggùn jié chǎnshēng yú xiàoyuán. Dàxué lǐmiàn, yībān sì gèrén zhù yī jiàn sùshè, rúguǒ sì gèrén dōu shì guānggùn, nà zhège jiérì jiùshì gěi tāmen zhǔnbèi de. Suízhe tā cóng xiàoyuán zǒuxiàng shèhuì, zhège lìnglèi jiérì de zhīmíngdù yuè lái yuè gāo.

Zěnme qìngzhù guānggùn jié ne? Guānggùn jié shì yīgè mínjiān de jiérì, érqiě zhǐyǒu guānggùn cái huì qìngzhù zhège jiérì. Qìngzhù guānggùn jié de fāngshì yǒu hěnduō: Yǒuxiē rén yīqǐ qù chīfàn hējiǔ, yǒuxiē rén cānjiā dānshēn jùhuì, hái yǒurén hěn lèguān, zài zhè yītiān xiǎng bànfǎ bǎituōguānggùn. Wǒ hái tīng shuōle yīgè gèng yǒuqù de qìngzhù fāngshì: Zǎochén mǎi sì gēn yóutiáo hé liǎng gè jīdàn huòzhě bāozi, ránhòu mǎshàng chī diào.11 yuè 11 rì kěyǐ xiěchéng 11:11, suǒyǐ sì gēn yóutiáo jiùshì nà sì gè “1”, ér liǎng gè jīdàn huò bāozi zé shì nàgè màohào. Jùshuō, zhèyàng kěyǐ jǐnkuài “tuōguāng”. Duìle,“tuō guāng” jiùshì “bǎituō guānggùn” de suōxiě.

Xem danh sách các bài khác

Phần dịch tiếng Việt có trong sách bản cứng: Trung Quốc 247 – Góc nhìn bỡ ngỡ cả nhà nhé!

Các sách song ngữ Trung - Việt bán chạy nhất

Content Protection by DMCA.com

Thư mục:   Học nghe tiếng Trung, Trung Quốc 247: Góc nhìn bỡ ngỡ, Văn hoá Trung Hoa

Comments

  +  27  =  33