Menu

Tải file nghe MP3 Audio – Sách Trung Quốc 247: Góc nhìn bỡ ngỡ – Bài 037 – Mãi mãi Đặng Lệ Quân – 永远的邓丽君 (永遠的鄧麗君) – Yǒngyuǎn de dènglìjūnChú ý: Đây là tài tiệu đi kèm sách bản cứng Trung Quốc 247: Một cái nhìn bỡ ngỡ. Tài liệu sẽ có ích và có tác dụng tối đa khi dùng cùng sách bản cứng. Cả nhà có thể xem thêm về sách bản cứng tại đây nha!

Giản thể: 永远的邓丽君

如果要介绍中国的流行音乐,有一个人是不得不提的。她美丽的歌声从台湾飘向世界各地,哪里有说中文的人,哪里就能听到邓丽君。

邓丽君出生在50年代的台湾,读小学的时候,她就表现出了音乐天赋。14岁那年,邓丽君签约了唱片公司,录制了第一张唱片,并在东南亚各地开始举办演唱会。从此,邓丽君开始了她的音乐之路。邓丽君的事业从台湾发展到香港、日本以及东南亚各国。她不仅会用粤语,还会用日语和英语唱歌。邓丽君演唱的歌曲优美而又朗朗上口,她的嗓音甜美而又温柔;她的每场演唱会都是座无虚席,她的每张专辑都值得珍藏。

但是,邓丽君完美的表面下却有一颗悲伤的心。她的初恋情人死于心脏病;另一个恋人又死于飞机事故;她和功夫明星成龙有一段短暂的爱情,但是由于他们的性格不合适,最后也没有结果……邓丽君的性格非常好强,对事业非常重视,所以她和某些人能成为朋友却不能成为恋人。

我父亲这一代人就是听着邓丽君的歌长大的。当时,大陆政府禁止人们听邓丽君,但是却禁止不了人们对邓丽君的喜爱。录音机和邓丽君的磁带是最让年轻人羡慕的东西。改革开放以后,邓丽君的歌曲迅速在全国各地流行起来。人们都希望邓丽君能来到大陆,亲自唱歌给大陆的同胞听。可惜,邓丽君还没有踏上大陆的土地,就永远离开了我们。

1995年5月8日,一条让人心痛的消息震撼了全世界的华人:邓丽君在泰国的一家酒店由于哮喘病发作离开了我们。那年,她才42岁。如果她活到今天,我父亲一定能够亲眼看到她唱歌。直到今天,邓丽君仍然是华人最喜爱的歌手,她的经典歌曲,如《甜蜜蜜》、《月亮代表我的心》、《小城故事》……仍然让我们感谢她带给我们的美好和快乐。

Phồn thể: 永遠的鄧麗君

如果要介紹中國的流行音樂,有一個人是不得不提的。她美麗的歌聲從台灣飄向世界各地,哪裡有說中文的人,哪裡就能聽到鄧麗君。

鄧麗君出生在50年代的台灣,讀小學的時候,她就表現出了音樂天賦。 14歲那年,鄧麗君簽約了唱片公司,錄製了第一張唱片,並在東南亞各地開始舉辦演唱會。從此,鄧麗君開始了她的音樂之路。鄧麗君的事業從台灣發展到香港、日本以及東南亞各國。她不僅會用粵語,還會用日語和英語唱歌。鄧麗君演唱的歌曲優美而又朗朗上口,她的嗓音甜美而又溫柔;她的每場演唱會都是座無虛席,她的每張專輯都值得珍藏。

但是,鄧麗君完美的表面下卻有一顆悲傷的心。她的初戀情人死於心髒病;另一個戀人又死於飛機事故;她和功夫明星成龍有一段短暫的愛情,但是由於他們的性格不合適,最後也沒有結果……鄧麗君的性格非常好強,對事業非常重視,所以她和某些人能成為朋友卻不能成為戀人。

我父親這一代人就是聽著鄧麗君的歌長大的。當時,大陸政府禁止人們聽鄧麗君,但是卻禁止不了人們對鄧麗君的喜愛。錄音機和鄧麗君的磁帶是最讓年輕人羨慕的東西。改革開放以後,鄧麗君的歌曲迅速在全國各地流行起來。人們都希望鄧麗君能來到大陸,親自唱歌給大陸的同胞聽。可惜,鄧麗君還沒有踏上大陸的土地,就永遠離開了我們。

1995年5月8日,一條讓人心痛的消息震撼了全世界的華人:鄧麗君在泰國的一家酒店由於哮喘病發作離開了我們。那年,她才42歲。如果她活到今天,我父親一定能夠親眼看到她唱歌。直到今天,鄧麗君仍然是華人最喜愛的歌手,她的經典歌曲,如《甜蜜蜜》、《月亮代表我的心》、《小城故事》……仍然讓我們感謝她帶給我們的美好和快樂。

Pinyin: Yǒngyuǎn de dènglìjūn

Rúguǒ yào jièshào zhōngguó de liúxíng yīnyuè, yǒuyīgèrén shì bùdé bù tí de. Tā měilì de gēshēng cóng táiwān piāo xiàng shìjiè gèdì, nǎ li yǒu shuō zhōngwén de rén, nǎlǐ jiù néng tīng dào dènglìjūn.

Dènglìjūn chūshēng zài 50 niándài de táiwān, dú xiǎoxué de shíhòu, tā jiù biǎoxiàn chūle yīnyuè tiānfù. 14 suì nà nián, dènglìjūn qiānyuēle chàngpiàn gōngsī, lùzhìle dì yī zhāng chàngpiàn, bìng zài dōngnányà gèdì kāishǐ jǔbàn yǎnchàng huì. Cóngcǐ, dènglìjūn kāishǐle tā de yīnyuè zhī lù. Dènglìjūn de shìyè cóng táiwān fāzhǎn dào xiānggǎng, rìběn yǐjí dōngnányà gèguó. Tā bùjǐn huì yòng yuèyǔ, hái huì yòng rìyǔ hé yīngyǔ chànggē. Dènglìjūn yǎnchàng de gēqǔ yōuměi ér yòu lǎnglǎng shàng kǒu, tā de sǎngyīn tiánměi ér yòu wēnróu; tā de měi chǎng yǎnchàng huì dōu shì zuòwúxūxí, tā de měi zhāng zhuānjí dōu zhídé zhēncáng.

Dànshì, dènglìjūn wánměi de biǎomiàn xià què yǒuyī kē bēishāng de xīn. Tā de chūliàn qíngrén sǐ yú xīnzàng bìng; lìng yī gè liànrén yòu sǐ yú fēijī shìgù; tā hé gōngfū míngxīng chénglóng yǒu yīduàn duǎnzàn de àiqíng, dànshì yóuyú tāmen de xìnggé bù héshì, zuìhòu yě méiyǒu jiéguǒ……dènglìjūn de xìnggé fēicháng hàoqiáng, duì shìyè fēicháng zhòngshì, suǒyǐ tā hé mǒu xiē rén néng chéngwéi péngyǒu què bùnéng chéngwéi liànrén.

Wǒ fùqīn zhè yīdài rén jiùshì tīngzhe dènglìjūn de gē zhǎng dà de. Dāngshí, dàlù zhèngfǔ jìnzhǐ rénmen tīng dènglìjūn, dànshì què jìnzhǐ bùliǎo rénmen duì dènglìjūn de xǐ’ài. Lùyīnjī hé dènglìjūn de cídài shì zuì ràng niánqīng rén xiànmù de dōngxī. Gǎigé kāifàng yǐhòu, dènglìjūn de gēqǔ xùnsù zài quánguó gèdì liúxíng qǐlái. Rénmen dōu xīwàng dènglìjūn néng lái dào dàlù, qīnzì chànggē gěi dàlù de tóngbāo tīng. Kěxí, dènglìjūn hái méiyǒu tà shàng dàlù de tǔdì, jiù yǒngyuǎn líkāile wǒmen.

1995 nián 5 yuè 8 rì, yītiáo ràng rén xīntòng de xiāoxī zhènhànle quán shìjiè de huárén: Dènglìjūn zài tàiguó de yījiā jiǔdiàn yóuyú xiāochuǎn bìng fāzuò líkāile wǒmen. Nà nián, tā cái 42 suì. Rúguǒ tā huó dào jīntiān, wǒ fùqīn yīdìng nénggòu qīnyǎn kàn dào tā chànggē. Zhídào jīntiān, dènglìjūn réngrán shì huárén zuì xǐ’ài de gēshǒu, tā de jīngdiǎn gēqǔ, rú “tiánmì mì”,“yuèliàng dàibiǎo wǒ de xīn”,“xiǎochéng gùshì”……réngrán ràng wǒmen gǎnxiè tā dài gěi wǒmen de měihǎo hé kuàilè.

Xem danh sách các bài khác

Phần dịch tiếng Việt có trong sách bản cứng: Trung Quốc 247 – Góc nhìn bỡ ngỡ cả nhà nhé!

Các sách song ngữ Trung - Việt bán chạy nhất

Content Protection by DMCA.com

Thư mục:   Học nghe tiếng Trung, Trung Quốc 247: Góc nhìn bỡ ngỡ, Văn hoá Trung Hoa

Comments

  +  50  =  52